Wymóg ten reguluje ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Zgodnie z art. 47b. ust. 1 tej ustawy, Właściciele nieruchomości  mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o ustaleniu tego numeru
.

Co ważne, znaczenie ma nie tylko sam fakt posiadania tabliczki z numerem domu, ale również jej wygląd i rozmieszczenie. Oprócz numeru porządkowego budynku na tabliczce musi się również znajdować nazwa ulicy lub placu, ewentualnie – w przypadku mniejszych miejscowości, w których ulice nazw nie mają – nazwa samej miejscowości. Tabliczka musi być umieszczona w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku – nie może być zasłonięta, powinna też być dobrze oświetlona, by umożliwić identyfikację odpowiedniej nieruchomości również w nocy. Jeśli zaś nasz dom znajduje się w głębi ogrodzonej posesji, mamy obowiązek umieszczenia tabliczki również na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie tych obowiązków stanowi w świetle prawa wykroczenie i grozi nam za nie kara finansowa. Zgodnie z art. 64 kodeksu wykroczeń kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Istotny jest również obowiązek utrzymywania tabliczki w należytym stanie – oznacza to, że dane na tabliczce muszę być czytelne, a więc na przykład tabliczka nie może być skorodowana czy obrośnięta roślinnością w stopniu uniemożliwiającym odczytanie umieszczonych na niej informacji, nie może być również nadmiernie zanieczyszczona przez ptaki.

Warto jednak pamiętać, że nie posiadając numeru na dom ryzykujemy też znacznie poważniejsze konsekwencje. Może się okazać, że do naszego domu nie będzie mogła trafić na przykład karetka – a przecież w przypadku zagrożenia życia każda minuta zwłoki może zaważyć o życiu lub śmierci. Podobnie jest w przypadku straży pożarnej – jak wiadomo, systemy GPS bywają zawodne, dlatego dla własnego bezpieczeństwa warto odpowiednio oznaczyć dom, by służby ratunkowe mogły go łatwo znaleźć.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że Gmina Łubnice przystępuje do weryfikacji poprawności numerów nieruchomości i ich oznaczeń na budynkach na terenie całej gminy. Proszę o oznaczenie swoich nieruchomości zgodnie z nadanym przez gminę numerem. W przypadku wątpliwości, co do poprawności oznaczenia budynków Gmina Łubnice będzie kontaktowała się indywidualnie z właścicielami budynków.