Wójta Gminy Łubnice

z dnia 14 marca 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) oraz „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/310/2023 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 29 listopada 2023r. zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie:

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§2. Wyboru dokonano po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2024 roku.

§3. Wykaz stowarzyszeń, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4. Z oferentami zostanie podpisana umowa na realizacją wyżej wymienionych zadań, w której to zostaną określone szczegółowe warunki udzielenia dotacji.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice, na stronie internetowej Gminy Łubnice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łubnice

Nr 13/2024 z dnia 14.03.2024r.

Dotacje udzielone w zakresie:

  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Lp.Nazwa stowarzyszeniaNazwa zadaniaKwota wnioskowanej dotacjiKwota przyznanej dotacji
1.Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w WójcinieZRYW kontynuowanie rozwoju38.00038.000
  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp.Nazwa stowarzyszeniaNazwa zadaniaKwota wnioskowanej dotacjiKwota przyznanej dotacji
1.Stowarzyszenie Sympatyków Orkiestry Dętej i Mażoretek w DzietrzkowicachNauka gry na instrumentach muzycznych oraz wspieranie prowadzenia Orkiestry Dętej Dzietrzkowice60.00060.000

Sporządziła: A. Głowacka-Olek