Urząd Gminy Łubnice przypomina, że każdy właściciel nieruchomości posiadającej zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków musi podpisać umowę na odbiór nieczystości ciekłych z firmą posiadająca zezwolenie na transport i opróżnianie zbiorników, na terenie gminy Łubnice. Obowiązek ten dotyczy każdego właściciela nieruchomości i właściciela firmy, które znajdują się na terenie nieskanalizowanym.

Wykaz podmiotów wraz z numerami telefonu: