Informuję, że do dnia 22.02.2024 roku do godz.12.00 nie wpłynęło do Urzędu Gminy w Łubnicach żadne zgłoszenie kandydata z organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łubnice w 2024r.

W związku z powyższym Wójt Gminy Łubnice w drodze zarządzenia powoła skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w roku 2024.