Drodzy Mieszkańcy Gminy Łubnice!

Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, Wójt Gminy Łubnice zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Łubnice, o przycinanie gałęzi i odrostów kolidujących z infrastrukturą drogową (chodnikami, jezdniami), które pogarszają widoczność oraz utrudniają ruch kołowy i pieszy.

W świetle przepisów prawa, za drzewa, krzewy rosnące w pasie drogowym odpowiada zarządca drogi, natomiast za te rosnące poza pasem – właściciel nieruchomości, na której się one znajdują.

Takie działanie na pewno zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p. prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Należy mieć na uwadze, że na podstawie art. 87a ust. 2 u.o.p., prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zaś uszkodzenie drzewa (art. 87a ust. 4 u.o.p.).