Get Adobe Flash player
Home

ZMIANA NAZEWNICTWA ULIC

 


Uprzejmie informujemy, że zgodnie ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Łubnice z dnia 16 maja 2017 r. zalecono przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zmiany nazw ulic na terenie gminy Łubnice. Zgodnie z zarządzeniem w terminie 30 dni od dnia 19 maja 2016 r. zostanie przeprowadzona przez sołtysów wsi ankieta papierowa na ulicach objętych zmianą. Pozostali mieszkańcy gminy mogą wyrazić swoją opinię w ankiecie internetowej zamieszczonej pod adresem : https://goo.gl/forms/wLhF88bgbbK3IQoH3 .

 

 

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

 

 

 


Zmieniony (piątek, 19 maja 2017 07:19)

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

Art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku do przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.2.1.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 24 kwietnia 2017 r., LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie instalacji oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 314 (obręb Łubnice) położonej w gminie Łubnice.    

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.1.1.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 24 kwietnia 2017 r., LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie instalacji oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 1276/4, 1373, 1378, 350/1, 350/2 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice.

Więcej…

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  Wieruszów

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 27.04.2017r.

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Więcej…

 

Ogłoszenie

Koło Łowieckie „Sokół” Bolesławiec z siedzibą w/ Wójcin zawiadamia rolników z gminy Łubnice o zgłoszeniu upraw które mogą być narażone na zniszczenia przez zwierzynę dziką. \ Szkody wyrządzone na uprawach proszę zgłaszać na piśmie do Duszyński Ryszard Wójcin ul. Wieluńska 16 teł 601898765.

 

ZAWIADOMIENIE

Znak : 6220.2.13.2016-17

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochłonie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek z dnia 11.05.2016 r. Pana Ryszarda Duszyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Więcej…

 

ZARZĄDZENIE Nr  12 /2017
Wójta Gminy Łubnice
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach


Na podstawie art. 36 i 36a w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016. poz. 1943 z póz. zmianami)  i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010 r. Nr 60, poz. 373, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2009r. Nr 184, poz. 1436, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach.

§2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubnice,

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łubnicach,

3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach,

4. Na tablicy ogłoszeń wszystkich szkół położonych na terenie gminy Łubnice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

Więcej…

 

Rolniczy handel detaliczny - przepisy
obowiązujące od stycznia 2017 roku

 

Od 1 stycznia 2017r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników (sprzedaż bezpośredniej, MOL-e) - rolniczy handel detaliczny

W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności.

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information