Get Adobe Flash player
Home

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

Powiat:  Wieruszów

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 27.04.2017r.

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Więcej…

 

Ogłoszenie

Koło Łowieckie „Sokół” Bolesławiec z siedzibą w/ Wójcin zawiadamia rolników z gminy Łubnice o zgłoszeniu upraw które mogą być narażone na zniszczenia przez zwierzynę dziką. \ Szkody wyrządzone na uprawach proszę zgłaszać na piśmie do Duszyński Ryszard Wójcin ul. Wieluńska 16 teł 601898765.

 

ZAWIADOMIENIE

Znak : 6220.2.13.2016-17

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochłonie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek z dnia 11.05.2016 r. Pana Ryszarda Duszyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Więcej…

 

ZARZĄDZENIE Nr  12 /2017
Wójta Gminy Łubnice
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach


Na podstawie art. 36 i 36a w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016. poz. 1943 z póz. zmianami)  i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010 r. Nr 60, poz. 373, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2009r. Nr 184, poz. 1436, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach.

§2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubnice,

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łubnicach,

3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach,

4. Na tablicy ogłoszeń wszystkich szkół położonych na terenie gminy Łubnice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

Więcej…

 

Rolniczy handel detaliczny - przepisy
obowiązujące od stycznia 2017 roku

 

Od 1 stycznia 2017r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników (sprzedaż bezpośredniej, MOL-e) - rolniczy handel detaliczny

W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności.

Więcej…

 

UWAGA ROLNIKU !!!


Zarząd Koła Łowieckiego „Czajka” w Łubnicach ponownie zawiadamia,

że na podstawie § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.03.2010r. na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 13.X.1995r. „Prawo Łowieckie”

/Dz.U. nr.127 poz.1066 z 2005r. z późniejszymi zmianami/  na terenie dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego nr 280 z ramienia naszego Koła

uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń do oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne /jelenie , daniele, sarny i dziki/ w uprawach i płodach rolnych są następujące osoby:

Więcej…

 

Koniec z więzieniem drobiu

Od czwartku 6 kwietnia można wypuszczać drób na zewnątrz. W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zjadliwej grypy ptaków. Nie ma już nakazu przetrzymywania drobiu w budynkach oraz związanych z tym konsekwencji. 

Należy jednak pamiętać aby drób izolować od dzikiego ptactwa, które może zarazić chorobą. Tak samo nie wolno przetrzymywać domowego ptactwa w okolicach otwartych zbiorników. Pasza, woda oraz ściółka wciąż muszą być odizolowane.

 

ZAWIADOMIENIE

Znak: 6220.2.10.2016-17

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek z dnia 11.05.2016 r. Pana Ryszarda Duszyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

· Wyznacza nowy termin rozpatrzenia wniosku w terminie nie późniejszym niż do 15.05.2017 r.

Więcej…

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2015 r.poz.1774 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący –

lokal użytkowy o pow.50 m2 , położony w budynku Centrum Kultury wsi Kolonia Dzietrzkowice przy ulicy Wojska Polskiego 28, stanowiący mienie komunalne Gminy Łubnice, KW SR1W/00089397/3 przeznaczony do dzierżawy na okres 3 lat.

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information