Get Adobe Flash player
Home

Zawiadomienie starosty wieruszowskiego

 

Starosta Wieruszowski zawiadamia , że w lokalu nr 4 w siedzibie Starostwa Powia­towego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 w terminie od 14.11.2016r. do 2.12.2016r., w godzinach od 900 do 1430, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego OBRĘB 5 Ludwinów , położonego w jednostce ewidencyjnej Łubnice

Zmieniony (środa, 26 października 2016 06:43)

Więcej…

 

Polowania zbiorowe „Sokół” 2016-2017

Zarząd Koła Łowieckiego nr 16 „Sokół” w Bolesławcu z siedzibą w Wójcinie informuje o organizowanych polowaniach zbiorowych z użyciem broni myśliwskiej na terenie gminy Łubnice.

1. W dniu 06.11.2016 w godz 8:00 - 15:00 las Żdżary -Wójcin,

Makowszczyzna, łąki Łubnice - Wójcin nad Prosną.

2. W dniu 19.11.2016r w godz 8:00 - 15:00 Żdżary -Wójcin,

Makowszczyzna, łąki Łubnice - Wójcin nad Prosną.

3. W dniu 04.12.2016 r w godz 8:00 - 15:00 las Żdżary -Wójcin,

Makowszczyzna, łąki Łubnice - Wójcin nad Prosną.

4. W dniu 23.12v2016r w godz 8:00 - 15:00 las Żdżary -Wójcin,

Makowszczyzna, łąki Łubnice - Wójcin nad Prosną.

5. W dniu 15.01.2017 r w godz 8:00 - 15:00 las Żdżary -Wójcin,

Makowszczyzna, łąki Łubnice - Wójcin nad Prosną.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 20 października 2016 r. na godz. 10.00 zwołuje się XVIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach.


Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami

5. Interpelacje

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

- uchylenia Uchwały Nr XVII/96/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy  Łubnice na rok 2016

- zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2016

7. Odpowiedzi na interpelacje

8. Wolne wnioski i zapytania

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 


Zmieniony (czwartek, 13 października 2016 11:15)

 

Ustawianie stert, stogów i brogów


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) należy:

Więcej…

 

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Łubnicach informuje, iż w miesiącu październiku zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Gabaryty należy wystawiać przed posesję do godziny 6 rano w następujących terminach:

- 10.10.2016r  – miejscowość Łubnice

- 11.10.2016r – miejscowości Dzietrzkowice

- 12.10.2016r – miejscowości Kolonia Dzietrzkowice,

Brzozówka, Jeziorko, Rzepisko, Gielniówka i

Ludwinów

- 13.10.2016r – miejscowość Wójcin i Andrzejów

 

 

Zmieniony (piątek, 07 października 2016 05:12)

 

OBWIESZCZENIE

Znak: 6220.2.6.2016

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 roku, poz.353), zawiadamia, że w dniu 11 maja 2016r.  wpłynął wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pana Ryszarda Duszyńskiego, zam. Wójcin, ul. Wieluńska 16, 98-432 Łubnice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

 

Załącznik – Uzupełnienie raportu wraz z zapisem elektronicznym

Więcej…

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2016

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.poz.1774) zarządza się, co następuje:

§ 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący – działkę Nr 1428/1 pow. 0,5802 ha położonej w obrębie Łubnice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Łubnice, KW SR1W/00106962/1 przeznaczonej do dzierżawy na okres 15 lat.

Zmieniony (czwartek, 08 września 2016 10:03)

Więcej…

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że od sierpnia 2016 roku przyjmuje wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód nie przekracza kwoty:

· 771,00 zł - dla osoby w rodzinie,

·951,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

Zmieniony (piątek, 02 września 2016 06:19)

 

Zadanie pod nazwą:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubnice na lata 2015 - 2020

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 12 000,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 6 000,00 zł

Zakres projektu obejmował:  sporządzenie bazy danych emisji CO2, opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Łubnice”, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu, przygotowanie informacji na temat przystąpienia do opracowania PGN przez Gminę, przygotowanie wniosku do RDOŚ-u i Sanepidu o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information