Get Adobe Flash player
Home

Łubnice, dnia 17.03.2017 r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 24 marca 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXIV sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 roku,

- w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach,

-w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łubnice,

- w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w gminie Łubnice,

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

 

INFORMACJA!!!

Urząd Gminy w Łubnicach uprzejmie informuje

mieszkańców sołectwa Wójcin

w okresie od 17 marca 2017 do 14 kwietnia 2017 r.

tymczasowo obowiązki sołtysa sołectwa wsi Wójcin pełnić będzie sołtys sołectwa wsi Andrzejów, pan Wojciech Zimoch.

Zatem wszelkie zapytania i bieżące sprawy należy zgłaszać do sołtysa wsi Andrzejów, ul. Wrocławska 33, Andrzejów.

 

Informacja Gabaryty

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w dniach 27 – 31 marca 2017 roku, według następującego harmonogramu:

- 27 marzec 2017 roku - miejscowości: Andrzejów i Wójcin

- 28 marzec 2017 roku – miejscowości: Ludwinów, Rzepisko, Gielniówka i Jeziorko

- 29 marzec 2017 roku – miejscowości: Brzozówka i Kolonia Dzietrzkowice

- 30 marzec 2017 roku – miejscowość Łubnice

- 31 marzec 2017 roku – miejscowość Dzietrzkowice

Więcej…

 

INFORMACJA

Urząd Gminy w Łubnicach prosi jubilatów lub rodziny o zgłaszanie do dnia 19.03.2017 do tut. USC pok. Nr 7 par, które w bieżącym roku obchodzą jubileusz 50 – lecia pożycia zawarcia związku małżeńskiego.

Na podstawie udzielonej informacji zostanie wysłany wniosek do Wojewody Łódzkiego o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

Daria Druszcz

 

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

ZK.4120.1.2017.249.1 .MR

Na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 Upca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu niniejszym podaję do publicznej wado mości projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty,

Więcej…

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

-formularz rekrutacyjny
-deklaracja uczestnictwa
-regulamin projektu


 

 

ZAWIADOMIENIE

Znak: 6220.2.9.2016-17

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek z dnia 11.05.2016 r. Pana Ryszarda Duszyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

· Wyznacza nowy termin rozpatrzenia wniosku w terminie nie późniejszym niż do 03.04.2017 r.

Zmieniony (sobota, 18 lutego 2017 20:49)

Więcej…

 

System Zastrzegania Kart

System uruchomiony 1 stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich. To narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828 by zastrzec swoją kartę.

Zmieniony (wtorek, 14 lutego 2017 21:31)

Więcej…

 

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Ministerstwo radzi !

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie przekazuje do wykorzystania adres strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
(http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797494-p_1.htm) z przykładami wypełnienia wniosków i oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information