Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS 1/2014

Written by admin, 31 marca, 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach w związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na realizację niżej wymienionego zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

 1. miejsce realizacji : Gmina Łubnice
 2. zamówienie obejmuje następujące zadania:
  1. przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych
  2. realizację poszczególnych zadań, w tym warsztatów i poradnictwa indywidualnego  przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów  w danej dziedzinie
  3. koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami
  4. bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia
  5. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów i poradnictwa indywidualnego  ściśle wg wytycznych Zamawiającego
  6. zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników warsztatów, poradnictwa i poradnictwa indywidualnego (teczka, notatnik, długopis oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne do każdego modułu szkoleniowego)
  7. zapewnienie wyżywienia w formie cateringu  (przerwa kawowa, obiad – drugie danie mięsne oraz napój) dla 9 uczestników warsztatów i poradnictwa indywidualnego w każdym dniu szkoleniowym
  8. zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 9 uczestników projektu na czas realizacji warsztatów        i poradnictwa indywidualnego
  9. zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów, poradnictwa indywidualnego na terenie Gminy Łubnice
  10. wydanie uczestnikom projektu certyfikatów ukończenia  udziału w  warsztatach i poradnictwie indywidualnym

3.  Zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje:

1/    24  godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa dla 9 Uczestników projektu.  Program:  wzmacnianie poczucia własnej wartości, asertywność, rozwiązywanie  konfliktów, walka ze stresem, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Termin realizacji: kwiecień, październik, listopad 2014 r.

2/    18 godzin  dydaktycznych warsztatów doradztwa edukacyjnego  prowadzonego przez doradcę edukacyjnego  dla 9 Uczestników projektu.  Program : charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, skuteczna autoprezentacja.  Termin realizacji: maj, czerwiec 2014 r.

3/    27 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa zawodowego – po 3 godziny dla 9 Uczestników projektu. Program: diagnoza potrzeb Uczestników projektu w kontekście wyboru kursów zawodowych, opracowanie IPD dla 9 Uczestników projektu. Termin realizacji: maj, czerwiec 2014 r.

Termin realizacji zamówienia :

· zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od miesiąca kwietnia  2014 r.  do miesiąca listopada     2014 r. , zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

· zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.30

· zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych szkoleniem

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę prosimy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 8 kwietnia 2014 roku, do godziny 15.00 pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach

98-432 Łubnice

ul. Gen. W. Sikorskiego 102

tel./fax 062 784 70 23

e-mail: gops@uglubnice.com.pl

Załączniki:

1. Treść zapytania ofertowego

2. Załącznik nr 1 formularz oferty

3. Załącznik nr 2 wykaz zrealizowanych usług

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.