Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Regulamin RODO

Written by admin, 13 listopada, 2018

Witamy na naszej stronie internetowej. Urząd Gminy Łubnice niezwykle poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej strony internetowej, za którą jest odpowiedzialny Urząd Gminy w Łubnicy.

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, adresy e-mail, numer telefonu. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne jak i operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

 

 • ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Łubnicy jest Wójt Gminy Łubnice.

 

 • ADMINISTRATOR DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, adres e-mail: wojt@uglubnice.com.pl

 

 • DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD poprzez:

 • Adres @: iodo@uglubnice.com.pl
 • Adresu korespondencyjnego: ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice z dopiskiem IOD

 

 • Państwa prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych, 15 RODO,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; 16 RODO,
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych
  (w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane
  są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.

Posiadają Państwo wobec nas wymienione powyżej prawa w zakresie Państwa danych osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek.

 

 • CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę, jej organy i Urząd, a wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO);
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO);
 • realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO);
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę, jej organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie (art.6 ust.1  lit. f RODO) jako  prawnie  uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w tym zakresie dane przetwarzane  będą do momentu realizacji celu a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia.

 

 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

 

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:

 • dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
 • dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
 • dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.

 

 

 • PRZEKAZYWANE PAŃSTWA DANYCH DO KRAJÓW SPOZA UE/EOG

Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w niniejszym Regulaminie.

 • ZAUTOMATYZOWANY PROCES DECYZYJNY

Wasze dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

 • DODATKOWE INFORMACJE

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.