Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Opłaty lokalne

Written by Administrator, 11 stycznia, 2021

Wszystkie opłaty w jednym miejscu

ODPADY KOMUNALNE

25 zł –bez kompostownika

20 zł z kompostowaniem odpadów Bio

ŚCIEŻKI DOWOŻONE DO OCZYSZCZALNI:

9 zł netto dla ścieków przywożonych z poza terenu Gminy Łubnice

10 zł netto dla ścieków przywożonych z poza terenu Gminy Łubnice dla mieszkańców, którzy mogą podłączyć się do kanalizacji sanitarnej

4,47 zł netto dla ścieków przywożonych z terenu Gminy Łubnice dla mieszkańców, którzy nie maja technicznej możliwości podłączyć się do kanalizacji sanitarnej.

WODA: 1m3

3,24 zł netto, 3,50 zl brutto

1,20 zł netto/1,30 zł brutto  – opłata abonamentowa przy wodzie

ŚCIEKI: 1 m3

4,63 zł netto/5,00 zł brutto – socjalno bytowe

12.88 zł netto/13.91 zł brutto – przemysłowe

1,20 zł netto/1,30 zł brutto – opłata abonamentowa przy ściekach

PODATEK ROLNY

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. (M. P. z 2020.r. poz. 983) przyjmowaną jako podstawę do ustalenia podatku rolnego, obniża się z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 56,00 zł za 1 dt, która będzie przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2021 na obszarze gminy Łubnice.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1m2 powierzchni
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1ha powierzchni,
 3. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1m2 powierzchni.
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,29 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

§ 1.  Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej stawki podatku określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną cześć niniejszej uchwały.
Wiek pojazdu

i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
posiada katalizator, instalację gazową lub inne pozostałe
do 10 lat włącznie
powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie 561 622
powyżej 5,5 tony do 9 włącznie 811 932
powyżej 9 tony i poniżej 12 1118 1241
powyżej 10 lat
powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie 622 684
powyżej 5,5 tony do 9 włącznie 932 1055
powyżej 9 tony i poniżej 12 1241 1363
 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 1485 1553
13 14 1553 1515
14 15 1615 1675
15 1675 1743
Trzy osie
12 17 1864 1924
17 19 1924 1985
19 21 1985 2052
21 23 2052 2114
23 25 2235 2363
25 2235 2363
Cztery osie i więcej
12 25 2485 2546
25 27 2546 2607
27 29 2607 2667
29 31 2667 3046
31 2734 3046
 1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej stawki podatku określa Załącznik nr 3 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
Wiek pojazdu

i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
posiada katalizator, instalację gazową lub inne pozostałe
do 10 lat włącznie
powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie 992 1363
powyżej 5,5 tony do 9 włącznie 1118 1241
powyżej 9 tony i poniżej 12 1363 1492
powyżej 10 lat
powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie 1055 1182
powyżej 5,5 tony do 9 włącznie 1241 1363
powyżej 9 tony i poniżej 12 1492 1615
 1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik nr 4 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 1743 1864
18 25 1864 1985
25 31 1985 2114
31 2235 2356
Trzy osie i więcej
12 40 2175 2235
40 2485 3049
 1. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu stawki podatku określa Załącznik nr 5 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
Wiek pojazdu

i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
posiada katalizator, instalację gazową lub inne pozostałe
do 10 lat włącznie
od 7 i poniżej 12 561 621
powyżej 10 lat
od 7 i poniżej 12 621 684
 1. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik nr 6 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna osi
12 18 742 869
18 25 869 992
25 992 1118
Dwie osie
12 28 869 992
28 33 1118 1241
33 38 1492 1615
38 1615 2106
Trzy osie i więcej
12 38 1743 1780
38 1864 1985
 1. od autobusu z tym, że w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy stawki podatku określa Załącznik nr 7 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
Wiek pojazdu

i liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)
posiada katalizator, instalację gazową lub inne pozostałe
do 10 lat włącznie
mniejszej niż 22 miejsca 992 1118
równej lub wyższej niż 22 miejsca 1492 1615
powyżej 10 lat
mniejszej niż 22 miejsca 1118 1241
równej lub wyższej niż 22 miejsca 1615 1743

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.