Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

OBWIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2/2010

Written by admin, 3 grudnia, 2010

 

OBWIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2/2010

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W Wieruszowie

z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

W związku z art. 61. ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) … „Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, .pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.”

zarządza się, co następuje:

§1.1. W celu zapobieżenia katastrofom budowlanym, wprowadza się na terenie powiatu wieruszowskiego obowiązek systematycznego, usuwania zalegającego śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nakłada się na właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych, wielorodzinnych ( m.in. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot lokatorskich, itd.) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obiektach o znacznych rozmiarach połaci dachowych i małym kącie nachylenia połaci dachowej, z wyłączeniem budownictwa jednorodzinnego.

§2. Obowiązek, o którym mowa w § 1 ciąży na właścicielach lub zarządcach budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeżeli warstwa zalegającego śniegu lub lodu przekracza 20 cm.

§3. Kto nie wypełnia obowiązku określonego w § 1 lub § 2, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.

§4. Kontrolę wykonania przedmiotowych obowiązków wykonywać będą pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie w koordynacji z miejscową jednostką Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz wyznaczonymi pracownikami Urzędów Gmin.

§5. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie w miejscach publicznych w każdej gminie (mieście) lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§6. Obwieszczenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin terenu Powiatu Wieruszowskiego oraz przekazaniu za pośrednictwem sołtysów dla poszczególnych sołectw w celu poinformowania mieszkańców w formie zwyczajowej kurendy.

§7. 1 Obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Dniem ogłoszenia jest dzień wydania niniejszego obwieszczenia.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia łub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art 61 pkt 2 ustawy z dnia 7.lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zpóźn. zm,).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w lym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 9la ustawy – Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński

Warszawa, 29 listopada 2010 r.

 

 

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.