Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Nowe wymogi związane z afrykańskim pomorem świń

Written by Administrator, 25 lipca, 2021

WYTYCZNE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

Hodowcy, którzy zamierzają sprzedawać świnie do gospodarstw lub rzeźni znajdujących się W INNEJ STREFIE NIŻ ICH GOSPODARSTWO, poza dotychczas obowiązującymi wymogami bioasekuracji, mają następujące obowiązki:

PLANOWANĄ SPRZEDAŻ TAKICH ŚWIŃ NALEŻY ZGŁOSIĆ CO NAJMNIEJ 2 TYGODNIE WCZEŚNIEJ DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII.

Przed sprzedażą, świnie utrzymywano w gospodarstwie dokonującym wysyłki i nie przemieszczano ich z tego gospodarstwa przez okres co najmniej 30 dni poprzedzających datę przemieszczenia lub od urodzenia, jeśli są młodsze niż 30 dni, a w tym okresie nie wprowadzono żadnych innych świń z obszarów objętych ograniczeniami II i III.

W gospodarstwie co najmniej 15 dni przed przemieszczeniem pobiera się próbki do badań laboratoryjnych w kierunku wirusa ASF od co najmniej dwóch pierwszych padłych świń w wieku powyżej 60 dni lub, w przypadku braku takich padłych świń w wieku powyżej 60 dni, od wszystkich świń padłych po odsadzeniu.

a) nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami, a co najmniej:

– innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa; nieutrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych spoza fermy obsługujących świnie, materiały paszowe używane w gospodarstwie lub materiał ściółkowy; zakaz pożyczania i przywożenia do okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń z i do innych gospodarstw. Wyjątek stanowiłby specjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędny do użycia w budynkach gdzie przebywają świnie po uprzednio wykonanych zabiegach czyszczenia i dezynfekcji);

– dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików padłych;

b) każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieścić się bez zmiany odzieży i obuwia;

c) mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich;

d) brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby uczestniczące w polowaniu lub odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami, tuszami lub zwłokami dzików;

e) zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz;

f) rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnie (przykłady rejestrów znajdują się na stronie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin);

g) pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, muszą:

być zbudowane w taki sposób aby żadne inne zwierzęta z zewnątrz nie mogły wejść do budynków lub pomieszczeń, ani mieć kontaktu ze świniami utrzymywanymi w budynku/pomieszczeniu, ich paszą i ściółką (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół budynków (niedopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych itp.);

– umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji rąk;

– umożliwiać dokonanie mycia i dezynfekcji tych pomieszczeń;

– posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie (np. przedsionka lub miejsca oddzielonego ławką, ścianką działową itp.);

posiadać ogrodzenie chroniące pomieszczenia, w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi i nie posiadająca otworów wejściowych/wjazdów do budynku, może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel.

h) gospodarstwo posiada „Plan bezpieczeństwa biologicznego” („PLAN BIOASEKURACJI”), w formie zeszytu/segregatora, który obejmuje:

ustanowienie w gospodarstwie stref „czystych” i „brudnych”, w zależności od typu gospodarstwa

Część czysta może obejmować wyłącznie budynki inwentarskie oraz miejsca przechowywania gotowej do użycia paszy i ściółkę.

ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do gospodarstwa

Czy zakupione świnie wprowadzane są do budynków/pomieszczeń, gdzie już przebywają zwierzęta, czy stosowany jest system całe pomieszczenie puste-całe pełne. Jeśli w budynku przebywają już inne świnie, w jaki sposób odizolujemy nowe świnie na okres 30 dni od dnia ich wprowadzenia, np. poprzez umieszczenie ich w osobnym kojcu i wykonywanie ich obsługi na końcu. Jakie dokumenty muszą towarzyszyć świniom w czasie transportu oraz skąd pochodzą.

– opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny osób obsługujących świnie

– opracowane zasady zapewnienia żywności dla pracowników na terenie gospodarstwa oraz zakazu trzymania świń przez pracowników z zewnątrz;

– jeśli dotyczy, program szkoleń dla pracowników, w tym każdego nowoprzyjętego do pracy przed podjęciem czynności, obejmujący co najmniej: zasady higieny, wejścia i wyjścia do/z budynków, gdzie utrzymywane są świnie, w tym zmianę odzieży i obuwia, zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, obuwia, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń, podstawowej oceny stanu zdrowia świń. O zasadach bioasekuracji przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie powinni też być poinformowani domownicy.

W gospodarstwach nie zatrudniających osób z zewnątrz do obsługi świń, paszy i materiałów ściółkowych spełnienie tego wymogu następuje przez posiadanie ulotek informacyjnych, uczestnictwie min. raz na 2 lata w spotkaniach szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i zapobiegania ASF organizowanych dla hodowców świń.

– ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba, zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu wewnątrz gospodarstwa w celu zapewnienia właściwego oddzielenia różnych jednostek epizootycznych (np. budynków, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, tuczarnie), zasady dotyczące ustanowienia konkretnych wejść i wyjść do budynków oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, w tym z odpadami kuchennymi powstającymi w gospodarstwie, a także zwierzętami z innych jednostek epizootycznych

opracowane procedury przekazania padłych świń do unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego (odbiór przez uprawniony podmiot z podaniem nazwy i kontaktowego numeru telefonu lub adresu mailowego, wypełnienie oświadczeń w dokumentach handlowych o zgłoszeniu upadków do PLW

– procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów, czy konserwacji urządzeń lub innej infrastruktury budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się pasze i ściółkę, w tym zasady wejścia do tych budynków i wyjścia

– zasady przeprowadzania audytów i/lub samooceny opracowanych i stosowanych zasad bioasekuracji, w tym „Planu bioasekuracji”. Minimum raz na rok taki przegląd dokumentacji powinien być robiony lub po każdej zmianie, jak zwiększenie produkcji (nowe budynki), zmiany sposobu zakupu zwierząt, zmiana typu gospodarstwa np. z obiegu zamkniętego na tucz

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie i nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, pasz spoza gospodarstwa1.

Nazwa Gospodarstwa

Ferma 1 (jeśli dotyczy)

Adres

Nowakowo 1

00-001 Nowaki

Numer identyfikacyjny

PL 000 0000 001

Telefon

111-222-333

Właściciel

Jan Nowak

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne

Sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem chorób

Wykonanie TAK/NIE 2

Ustalenie stref „czystych” i „brudnych”

Strefa „czysta” – budynki / pomieszczenia / miejsca gdzie trzyma się świnie, ściółkę, paszę.

Strefa „brudna” – część gospodarstwa nie granicząca bezpośrednio z wejściami do strefy „czystej” , która obejmuje dom mieszkalny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych, kontenery na odpady itp.

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się za każdym razem kiedy świnie zostaną wyprowadzone z kojca/pomieszczenia albo minimum raz na 6 miesięcy. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu używanego w strefie „czystej” odbywa się min raz w tygodniu lub za każdym razem gdy sprzęt jest wyniesiony spoza strefę „czystą” lub zabrudzony. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

Czyszczenie i dezynfekcja samochodów, maszyn

Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane min. koła i nadkola. Pojazdy wjeżdżające do strefy „czystej” muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

Higiena osób mających kontakt ze świniami

Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy / ściółce przy wejściu do strefy „czystej” zmienia obuwie oraz ubranie robocze używane wyłącznie w wyznaczonej strefie. Przy wejściu do budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się paszę i ściółkę znajdują się wiaderko z woda i szczotka oraz mata/kuweta z środkiem dezynfekcyjnym

Wprowadzanie świń do gospodarstwa

Wprowadzenie świń ze znanego źródła, odpowiednio oznakowanych i ze świadectwem zdrowia; nie umieszczanie świń w tym samym kojcu gdzie są inne świnie, trzymane dłużej niż 30 dni lub od urodzenia. Nie stosuje się naturalnego krycia loszek i loch pochodzących z innych gospodarstw

Wysyłanie świń z gospodarstwa

Wysyłanie świń bez objawów chorobowych, właściwie oznakowanych i z wymagana dokumentacją (świadectwo zdrowia, dokument łańcucha żywieniowego jeśli do rzeźni). Nie stosuje się naturalnego krycia knurem pochodzącym z innego gospodarstwa

Posiadanie wiedzy na temat chorób świń

Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez PLW, ODR inne; posiadać ulotki i materiały dotyczące zapobiegania chorobom świń

Wejście osób z zewnątrz w celu wykonania usług (naprawy, remonty, wizyty lekarskie, inseminacja itd.)

Każda osoba wchodząca do strefy „czystej” musi : oczyścić obuwie i zastosować jednorazowe ochraniacze/ zmienić obuwie na robocze stosowane wyłącznie w budynku inwentarskim; zastosować jednorazowy kombinezon ochronny lub czyste, wyprane ubranie robocze. Narzędzia używane w strefie „czystej” muszą być wyczyszczone i jeśli możliwe zdezynfekowane

Przygotowanie paszy dla świń

Zakaz stosowania zielonki, odpadków kuchennych; ziarno przed skarmianiem przechowywane 30 dni; zabezpieczone przed dostępem zwierząt w zamykanym pomieszczeniu.

Materiał ściółkowy dla zwierząt – słoma

Przechowywana 90 dni przed zastosowaniem; zabezpieczona przed dostępem zwierząt pod dachem i ogrodzona lub w zamykanym pomieszczeniu.

Zagospodarowanie odpadów w tym padłych świń

Wszystkie padłe świnie w wieku powyżej 28 dni zgłaszane raz w tygodniu do PLW; przechowywanie padłych świń w zamykanych kontenerach w strefie „brudnej”

Kontrola przeprowadzona w dniu …………………….

……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………

Imię i nazwisko urzędowego lekarza weterynarii Akceptacja planu / Brak akceptacji podpis3

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne

Uwagi ULW w celu korekty Planu lub jego wykonania

Zapoznałem się i rozumiem uwagi ULW dotyczące poprawienia „Planu bezpieczeństwa biologicznego” .

Data………………………………………….. Podpis……………………………….……………..

właściciel/posiadacz świń

1- Analiza i weryfikacja „Panu bezpieczeństwa biologicznego” przeprowadzana jest min. raz do roku przez urzędowego lekarza weterynarii podczas kontroli w gospodarstwie.

2 – Wypełnia właściciel / posiadacz świń.

3 – Niepotrzebne skreślić

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!!


Dnia 5 lipca 2021 r. cały teren powiatu wieruszowskiego został objęty ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z tym, cała gmina Wieruszów oraz część gmin: Galewice i Sokolniki znalazły się w tzw. strefie niebieskiej, a gminy: Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice oraz część gmin: Galewice i Sokolniki – w tzw. strefie czerwonej.

STREFA NIEBIESKA

poza dotychczas obowiązującymi wymogami bioasekuracji, wprowadzono nakazy:

ZGŁASZANIA W CIĄGU 2 DNI do ARiMR zdarzeń dotyczących świń

(z wyjątkiem urodzenia: 30 dni na oznakowanie + 2 dni na zgłoszenie).

INFORMOWANIA NIEZWŁOCZNIE O KAŻDYM PRZYPADKU PADNIĘCIA ŚWINI urzędowego lekarza weterynarii (pobierającego krew w gospodarstwie) – przed wezwaniem zakładu utylizacyjnego.

WYŁOŻENIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH PRZED WJAZDAMI, WYJAZDAMI, WEJŚCIAMI I WYJŚCIAMI Z GOSPODARSTWA:

– szerokość maty: nie mniejsza niż szerokość danego wjazdu lub wyjazdu,

– długość maty: nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu,

a także stałe nawilżenie tych mat środkiem dezynfekcyjnym.

UWAGA !!!

hodowcy, którzy zamierzają sprzedawać świnie do gospodarstw lub rzeźni znajdujących się

W INNEJ STREFIE NIŻ ICH GOSPODARSTWO, mają też następujące obowiązki:

ZGŁASZANIE PLANOWANEJ SPRZEDAŻY ŚWIŃ CO NAJMNIEJ 2 TYGODNIE WCZEŚNIEJ DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SIERADZU, CELEM PRZEPROWADZENIA KONTROLI BIOASEKURACJI W TYM GOSPODARSTWIE.

OGRODZENIE GOSPODARSTWA.

ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW, W KTÓRYCH SĄ UTRZYMYWANE ŚWINIE, PASZA I ŚCIÓŁKA, PRZED DOSTĘPEM INNYCH ZWIERZĄT (brak nieszczelności, siatki w oknach itp.).

Mycie i odkażanie rąk, zmiana odzieży, zmiana i odkażanie obuwia przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie – wydzielenie tzw. „strefy czystej”.

WDROŻENIE PROGRAMU ZWALCZANIA GRYZONI.

SPORZĄDZENIE „PLANU BIOASEKURACJI” GOSPODARSTWA – w formie zeszytu/segregatora itp.


Szczegółowe informacje na temat nowych wymogów oraz wzór „Planu bioasekuracji” dostępne są:

– na stronie internetowej: www.piw-sieradz.pl

– w Urzędzie Gminy

– w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sieradzu:

ul. Warneńczyka 1, tel. 438225662

MAPA OBSZARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI DOSTĘPNA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ:

www.bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!!

Dnia 5 lipca 2021 r. cały teren powiatu wieruszowskiego został objęty ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z tym, cała gmina Wieruszów oraz część gmin: Galewice i Sokolniki znalazły się w tzw. strefie niebieskiej, a gminy: Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice oraz część gmin: Galewice i Sokolniki – w tzw. strefie czerwonej.

STREFA CZERWONA

poza dotychczas obowiązującymi wymogami bioasekuracji, wprowadzono nakazy:

ZGŁASZANIA W CIĄGU 2 DNI do ARiMR zdarzeń dotyczących świń

(z wyjątkiem urodzenia: 30 dni na oznakowanie + 2 dni na zgłoszenie).

INFORMOWANIA NIEZWŁOCZNIE O KAŻDYM PRZYPADKU PADNIĘCIA ŚWINI urzędowego lekarza weterynarii – przed wezwaniem zakładu utylizacyjnego.

WYŁOŻENIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH PRZED WJAZDAMI, WYJAZDAMI, WEJŚCIAMI I WYJŚCIAMI Z GOSPODARSTWA:

– szerokość maty: nie mniejsza niż szerokość danego wjazdu lub wyjazdu,

– długość maty: nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu,

a także stałe nawilżenie tych mat środkiem dezynfekcyjnym.

UWAGA !!!

Hodowcy mogą przemieścić świnie wyłącznie w celu uboju do specjalnie wyznaczonej rzeźni!

W przypadku, gdy rzeźnia znajduje się:

  1. w tej samej strefie, co gospodarstwo (ubojnia w Wójcinie i w Popielinie) – należy spełnić tylko wymogi wymienione powyżej oraz zgłosić zamiar sprzedaży do Inspektoratu.
  2. w innej strefie, niż gospodarstwo (ubojnia „AGAT” w Sędzimirowicach, ubojnia „Borowina” w Broszkach) – należy wypełnić też następujące obowiązki:

ZGŁASZANIE PLANOWANEJ SPRZEDAŻY ŚWIŃ CO NAJMNIEJ 2 TYGODNIE WCZEŚNIEJ DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SIERADZU, CELEM PRZEPROWADZENIA KONTROLI BIOASEKURACJI W TYM GOSPODARSTWIE.

OGRODZENIE GOSPODARSTWA, WDROŻENIE PROGRAMU ZWALCZANIA GRYZONI.

ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW, W KTÓRYCH SĄ UTRZYMYWANE ŚWINIE, PASZA I ŚCIÓŁKA, PRZED DOSTĘPEM INNYCH ZWIERZĄT (brak nieszczelności, siatki w oknach itp.).

Mycie i odkażanie rąk, zmiana odzieży, zmiana i odkażanie obuwia przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie – wydzielenie tzw. „strefy czystej”.

SPORZĄDZENIE „PLANU BIOASEKURACJI” GOSPODARSTWA – w formie zeszytu/segregatora itp.


Szczegółowe informacje na temat nowych wymogów oraz wzór „Planu bioasekuracji” dostępne są:

– na stronie internetowej: www.piw-sieradz.pl

– w Urzędzie Gminy

– w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sieradzu:

ul. Warneńczyka 1, tel. 438225662

MAPA OBSZARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI DOSTĘPNA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ:

www.bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.