Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZEBRANIA WIEJSKIE

Written by admin, 17 marca, 2011

 

ZEBRANIA WIEJSKI SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2011 Wójta Gminy Łubnice z dnia 18-01-2011 w Gminie Łubnice odbywają się zebrania sprawozdawczo – wyborcze sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Łubnice na kadencję obejmującą lata 2011-2014. Poszczególne zebrania przebiegają zgodnie z harmonogramem i ramowym porządkiem obrad.


 

 

Informacja z przeprowadzonych zebrań wiejskich:

1. ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KOLONIA DZIETRZKOWICE

W dniu 13 lutego 2011 roku w Świetlicy Profilaktycznej w Kolonii Dzietrzkowice odbyło się wiejskie zebranie sołectwa  Kolonia Dzietrzkowice. Celem zebrania było przeprowadzenie wyborów na sołtysa i do Rady Sołeckiej. Zebranie odbyło się w drugim terminie (w pierwszym tj 13.02.2011 godzina 15.00 nie było wymaganego quorum). W zebraniu uczestniczył: Przewodniczący Rady Gminy Marek Grzesiak, Wójt Gminy Łubnice Henryk Ciosek,  Radni Gminy Andrzej Kujawa i  Grzegorz Machynia, Sekretarz Gminy Krzysztof Piasta, Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Łubnicach Jan Musiałek, Sołtys sołectwa Kolonia Dzietrzkowice Andrzej Wesoły, obsługująca zebranie z urzędu podinspektor Adela Jaśko oraz mieszkańcy sołectwa Kolonii Dzietrzkowice. Zebraniu przewodniczył  radny Grzegorz Machynia.

Na zebraniu przeprowadzono tajne głosowanie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

Sołtysem sołectwa Kolonia Dzietrzkowice został Pan Białek Florian.

Do Rady Sołeckiej sołectwa Kolonia Dzietrzkowice weszli: Kujawa Andrzej, Kusiek Michał, Łebski Stanisław, Machynia Grzegorz, Maciejewska Katarzyna, Zając Łukasz

W trakcie zebrania ustępujący Sołtys wsi Kolonia Dzietrzkowice Andrzej Wesoły przedstawił informacje z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, natomiast Wójt Gminy Łubnice omówił  budżet gminy na rok  2011 oraz przedstawił  informację z wykonania planów zadań inwestycyjnych za rok 2010.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Łubnicach Jan Musiałek omówił działalność Spółki Wodnej  w latach 2007-2010 oraz dokonano wyboru czterech delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Łubnicach w osobach: Machynia Grzegorz, Kujawa Andrzej, Białek Florian, Idasiak Tadeusz.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Grzesiak oraz Wójt Gminy Łubnice Henryk Ciosek wręczyli ustępującemu Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej podziękowania za współpracę i działalność na rzecz lokalnej społeczności.

2. ZEBRANIE WIEJSKI SOŁECTWA LUDWINÓW

W dniu 21 lutego 2011 r. w Sali OSP w Ludwinowie odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory nowych władz sołectwa Ludwinów. Na zebranie przybyła liczna grupa mieszkańców sołectwa, ale nie stanowiło to jednak quorum wystarczającego do rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie (zebranie rozpoczęło się w drugim terminie pół godziny później). Na zebranie przybył Wójt Gminy Łubnice Henryk Ciosek, Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach Marek Grzesiak oraz Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Łubnicach Jan Musiałek. Zebraniu przewodniczył radny Rady Gminy Lech Zych, który powitał przybyłych mieszkańców i przedstawił porządek zebrania.

Sołtys minionej kadencji Pan Zbigniew Szczot, złożył sprawozdanie ze swojej działalności. Podziękował  mieszkańcom za okazaną pomoc i współpracę. Sekretarz Gminy Krzysztof Piasta zapoznał wyborców z zasadami głosowania i wyborów na Sołtysa i Radę Sołecką.

W tajnym głosowaniu Sołtysem sołectwa Ludwinów wybrana została Pani Jadwiga Szczot.

W skład Rady Sołeckiej sołectwa Ludwinów w tajnym głosowaniu wybrano następujące osoby: Adam Strzała, Sławomir Wykrota , Marian Chudy, Tadeusz Boguś, Józef Zych, Urszula Kmiecik

Wójt Gminy Henryk Ciosek pogratulował nowo wybranym władzom sołeckim wyrażając nadzieje na dobrą współpracę, zarówno na rzecz wsi jak i całej gminy. Ponadto zapoznał mieszkańców z budżetem gminy na rok 2011 po stronie wpływów jak i wydatków. Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli podziękowania Sołtysowi i Radzie Sołeckiej minionej kadencji.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jan Musiałek omówił plan i wykonanie zadań w zakresie konserwacji urządzeń wodnych w latach 2007-2010. Wybrano Delegatów na Walne Zgromadzenie GSW w osobach: Józef Zych, Sławomir Wykrota, Lech Zych.

3. ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DZIETRZKOWICE

W dniu 23 lutego 2011 r. w Sali OSP w Dzietrzkowicach odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory   sołtysa  i Rady Sołeckiej. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie  , gdyż w pierwszym nie było dostatecznej liczby uprawnionych do głosowania. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Łubnice Henryk Ciosek, Sekretarz Gminy Krzysztof  Piasta, Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach Marek Grzesiak  , Radni Gminy  Kaleta Jolanta , Adam Nowak, Stanisław Kaleta oraz Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Łubnicach Jan Musiałek. Zebraniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy  Marek Grzesiak, który powitał przybyłych mieszkańców i przedstawił porządek zebrania. Wójt Gminy Łubnice  Henryk Ciosek i Przewodniczący Rady Gminy  Marek Grzesiak  wręczyli  sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej podziękowania  za dotychczasową  współpracę  i działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Sołtys minionej kadencji Pan Marian Mencała, złożył sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej .

Sekretarz Gminy Krzysztof Piasta zapoznał wyborców z zasadami głosowania i wyborów na Sołtysa i Radę Sołecką.

W tajnym głosowaniu Sołtysem sołectwa  Dzietrzkowice został wybrany ponownie Pan Marian Mencała.

W skład Rady Sołeckiej sołectwa  Dzietrzkowice w tajnym głosowaniu wybrano następujące osoby: Bednarz Stanisław, Faryś Juliusz, Kaczor Wincenty, Kaleta Tomasz, Kędzia Andrzej, Osadnik Janusz.

Wójt Gminy Henryk Ciosek  pogratulował nowo wybranym władzom sołeckim wyrażając nadzieję na dobrą współpracę, zarówno na rzecz wsi jak i całej gminy.

Wójt Gminy  w swoim wystąpieniu omówił  budżet gminy na rok 2011 i  przedstawił  sprawozdanie  z  realizacji zadań inwestycyjnych za 2010 r.

W trakcie  zebrania głos zabrał Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jan Musiałek który przedstawił i omówił  działalność Spółki Wodnej za lata 2007-2010. W dalszej części zebrania wytypowano delegatów  na  Walne Zgromadzenie  GSW. Delegatami na Walne Zgromadzenie  Gminnej Spółki Wodnej w Łubnicach zostali: Bednarz Stanisław, Grzesiak Marek, Kaczor Wincenty, Kaleta Tomasz, Kędzia Andrzej, Nowak Adam.

4. ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTW ANDRZEJÓW i WÓJCIN

W dniu 27 lutego 2011 roku w Domu Strażaka przy Centrum Kultury odbyło się jedno wspólne zebranie wiejskie dla  sołectw Andrzejów i Wójcin. Celem zebrania było przeprowadzenie wyborów na sołtysów i do Rad Sołeckich. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 17.30, gdyż w pierwszym nie było wymaganego Qworum. W zebraniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Grzesiak, Wójt Gminy Łubnice Pan Henryk Ciosek,  Radni Gminy Pani Stanisława Cierkosz, Panowie Stanisław Kulak, Stanisław Piekielny i Zenon Szczukiecki, Sekretarz Gminy Pan Krzysztof Piasta, Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Łubnicach Pan Jan Musiałek, Sołtys sołectwa Andrzejów Pan Andrzej Dziekan i sołtys wsi Wójcin Pani Wiesława Cichosz, obsługująca zebranie z urzędu podinspektor Pani Dorota Dudek oraz mieszkańcy sołectw Andrzejów i Wójcin.

Zebraniu przewodniczył radny Pan Stanisław Piekielny.

Na zebraniu przeprowadzono tajne głosowanie na Sołtysów i do Rad Sołeckich. Sołtysem sołectwa Andrzejów został ponownie Pan Andrzej Dziekan.

Do Rady Sołeckiej sołectwa Andrzejów wybrani zostali: Białek Roman, Dudek Dorota, Jankowski Zdzisław, Kostrzewa Halina.

Sołtysem sołectwa Wójcin została ponownie Pani Wiesława Cichosz. Do Rady Sołeckiej sołectwa Wójcin wybrani zostali: Błaszczyk Teresa, Czernecka Krystyna, Olek Wiesław, Tomaszewski Czesław, Tomaszewski Franciszek, Wydmuch Adam.

W trakcie zebrania Sołtysi wsi Andrzejów – Andrzej Dziekan i wsi Wójcin – Wiesława Cichosz przedstawili informacje z działalności Sołtysów i Rad Sołeckich, natomiast Wójt Gminy Łubnice omówił  budżet gminy na rok  2011 oraz przedstawił  informację z wykonania planów zadań inwestycyjnych za rok 2010.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Łubnicach Jan Musiałek omówił działalność Spółki Wodnej w latach 2007 – 2010. Na zebraniu dokonano również wyboru delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Łubnicach: Białek Roman, Cichosz Wiesława, Dudek Dorota, Gołębiowski Edward, Lorenc Zenon, Tomaszewski Czesław, Tomaszewski Franciszek.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Grzesiak oraz Wójt Gminy Łubnice Henryk Ciosek wręczyli Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej podziękowania za dotychczasową współpracę i działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Ostatnie zebranie Wiejskie w Gminie Łubnice odbędzie się 20.03.2011r. o godzinie 17.00 w Świetlicy Profilaktycznej „nad Sedalem” w Łubnicach gdzie dokonamy wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łubnice. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Sołectwa Łubnice i liczymy na liczny udział.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.