Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Written by Administrator, 14 maja, 2020

OR. 6236.P1.2020.EB

Na podstawie art. 61 §1 i  §4 ustawy z  14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) oraz 3 ust 1 pkt 19 art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U. z  2020r. poz. 797)

Zawiadamiam

że w  dniu 13.05.2020r zostało wszczęte postępowanie z  urzędu w  sprawie usunięcia odpadów z  miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na działkach: 101805_2.0005.449, 101805_2.0005.450 i  101805_2.0005.448– gmina Łubnice, obręb Ludwinów. Z  informacji uzyskanych od mieszkańców gminy wynika, że na terenie przedmiotowych działek gromadzone są odpady.

W dniu 7.05.2020 r. w trakcie dokonanych oględzin działek:

101805_2.0005.449, 101805_2.0005.450 i  101805_2.0005.448 -gmina Łubnice, obręb Ludwinów, potwierdzono uzyskane wcześniej informacje. Z  uwagi na powyższy fakt należało wszcząć postępowanie z  urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubnice, w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz listownie – strony postępowania.

Pouczenie

  1. Zgodnie z  art. 41§1 kpa w  toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i  pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w  tym adresu elektronicznego. w  razie zaniedbania obowiązku określonego w  § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 §2 kpa.
  2. Zgodnie z  art. 40 §4 kpa strona, która mieszka za granicą jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Stosownie do art. 40 §5 kpa w   razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w  aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona ma możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i  możliwość złożenia wyjaśnień na piśmie.
  4. Zgodnie z   art. 10 §1 kpa strony mogą brać czynny udział w  każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w  § 1 tylko w  przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
  5. Zgodnie z  art. 73 §1 kpa . Strona ma prawo wglądu w  akta sprawy, sporządzania z  nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania Czynności określone w  § 1 są dokonywane w  lokalu organu administracji publicznej w  obecności pracownika tego organu.
  6. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Art. 32§1- Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w  formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu a zgodnie z  art. 33 §3 Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w  razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Otrzymują:

  1. adresaci
  2. Stanowisko ds. ochrony Środowiska – a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.