Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zawiadomienie o Sesji

Written by Rada, Wrzesień 4, 2017

Łubnice, dnia 29.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 05 września 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXVIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:
_________________
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
2. Przyjęcie porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
5. Interpelacje
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice n lata 2017 – 2025
– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2017
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin – ul. Wieluńska ”
– w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
-w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7. Wolne wnioski i zapytania
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach

Piotr Hyłka