Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zawiadomienie

Written by Aleksandra Strąg, 13 września, 2019

Łubnice, dnia 13.09.2019 r.

Znak: 6220.1.31.2019

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że w dniu 11.09.2019 r. do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4221.76.2019.PJe.3 z dnia 11 września 2019 r. dot. postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice, powiat wieruszowski, województwo łódzkie”, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia, że z uwagi na skomplikowanie sprawy administracyjnej, konieczność dokładnego przeanalizowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ w Łodzi uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe i wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 25 października 2019 r.

Zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest powiadomić strony ( w tym przypadku RDOŚ za pośrednictwem organu gminy), również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (w przedmiotowym przypadku błędy i rozbieżności w materialne przedłożonym przez wnioskodawcę).

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym a art. 35 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§ 2 Ponaglenie zawiera uzasadnieni.

§ 3 Ponaglenie wnosi się:

  1. do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
  2. do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK