Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zarządzenie Nr 18/2013

Written by admin, 30 grudnia, 2013

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Łubnice

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011 Nr 112, poz. 654; Nr 205, poz. 1211; Nr 209, poz. 1244; Nr 208, poz. 1241; Nr 149, poz. 887; Nr 209, poz. 1244; Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice, na stronie internetowej Gminy Łubnice oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach (Załącznik Nr 1), ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

 

Załączniki

1) wzór oferty 2014

2) projekt umowy o wsparcie realizacji zadania pub.

3) wzór sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 18/2013

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 30 grudnia 2013r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 234 poz. 1536 ze zm).

 

WÓJT GMINY ŁUBNICE

98-432 Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2014 roku– zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego

 

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

 

1. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie piłki nożnej oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

2. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć ruchowych;

3. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie piłki siatkowej oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

4. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie szachów, warcabów oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

5. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie tenisa oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

6. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie strzelectwa sportowego oraz poprzez udział w zawodach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

7. promocja programu „Moje Boisko – Orlik 2012 ” poprzez organizację imprez sportowych na obiekcie typu Orlik.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

1.      Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku przeznacza się kwotę w wysokości: 110 000,00 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy 00/100)                .

 

2.      W roku 2013 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę w wysokości  106 000,00 zł. (słownie: sto sześć tysięcy 00/100 zł.)

 

III. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań:

 

1.Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 

a) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice,

 

b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 

c) dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi,

 

d) przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Łubnice zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4. W przypadku oferty niekompletnej, oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia. Termin uzupełnienia wynosi 7 dni od otrzymania wezwania.

 

5. Dotacja zostanie przyznana na organizację zadań mających na celu:

 

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie szkoleń (zajęć treningowych) w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, strzelectwa sportowego, zajęć ruchowych (np. aerobiku), szachów, tenisa, udział
w  rozgrywkach sportowych prowadzonych przez uprawnione podmioty.

 

–  promocję programu „Moje Boisko – Orlik 2012 ” poprzez organizację imprez sportowych na obiekcie typu Orlik.

 

6. Środki finansowe przyznane w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

 

a)      kar, mandatów oraz odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

 

b)      zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

 

c)      zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3 500,00 zł,

 

d)     koszenie boiska;

 

e)      obsługi administracyjnej podmiotu w wysokości przekraczającej 5% wnioskowanej dotacji związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługa finansowa i prawna projektu,

 

f)       działalności gospodarczej,

 

g)      inne nie związane z realizacją zadania.

 

7.  W związku z realizacją zadania w formie wsparcia, przynajmniej 5% zaplanowanych kosztów zadania powinno być finansowane ze środków własnych organizacji (np. środków finansowych własnych organizacji, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) lub ze środków z innych źródeł.

 

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

 

9.  W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji.

 

10. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent może zrezygnować    z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

 

11. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji
w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

 

12. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana Gmina zawrze umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

 

13. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania, środki przeznaczone przez Gminę na realizację tego zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 29 grudnia 2014 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w umowie.

 

2. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice

 

3. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:

a) realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,

b) wykorzystanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapisami umowy stanowiącej podstawę przekazania dotacji,

c) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych
i merytorycznych,

d) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

4. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej  przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy. Oferta musi wskazywać ponadto:

a) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

b) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem  „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w roku 2014” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnicach ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice lub za pośrednictwem poczty – w terminie do dnia 21 stycznia 2014 r. (wtorek) do  godz. 10.00.

 

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łubnicach. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 

3. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)

 

4. Do oferty należy dołączyć:

 

a)      kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

 

b)      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta / oferentów.

 

Uwaga: odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

 

c)      Oświadczenie:

 

– o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,

– o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości w płatnościach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,

– o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację Zadań publicznych
w ostatnich trzech latach, a w przypadku kiedy okres działania jest krótszy niż 3 lata  za okres faktycznego działania.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

1)      Oferty podlegają ocenie Komisji Konkursowej (powołanej odrębnym zarządzeniem);

 

2)      Posiedzenie Komisji rozpocznie się w dniu 21 stycznia 2014 r. (wtorek)
o godz. 10:15
w Urzędzie Gminy w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, sala posiedzeń;

 

3)      Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt biorąc pod uwagę ocenę oferty dokonaną przez Komisję Konkursową oraz wysokość środków finansowych, faktycznie przeznaczonych na realizację zadania (w terminie do 30 dni od daty zakończenia prac Komisji);

 

4)     Podpisanie umów z podmiotami, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Gminy uchwały budżetowej, gwarantującej środki finansowe, które będą przeznaczone na działania w obszarze kultury fizycznej.

 

5)      Od rozstrzygnięcia Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;

 

6)      Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

a)    Ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe),  (ocena w skali 0-10 pkt),

 

b)      Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego  (ocena w skali 0 -10 pkt),

 

c)         Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne (współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt.),

 

d)        Uwzględnienie środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego ( ocena w skali 0-10 pkt.)

 

e)      Uwzględnienie środków finansowych własnych organizacji, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0 – 10 pkt),

 

f)     Ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków(– ocena w skali 0-10 pkt);

 

g)      Maksymalna ilość punktów nie może wynosić więcej niż  60 pkt. Ocena minimalna, aby projekt oferty otrzymał rekomendację do dotacji musi wynosić nie mniej niż  – 25 pkt.

 

6)      Odrzuceniu podlegają oferty:

 

– złożone na niewłaściwych formularzach bądź złożone po terminie,

 

– nie odpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

 

– dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

 

– przesłane drogą elektroniczną;

 

7)      Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta;

 

8)      Wójt Gminy Łubnice zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

 

UWAGA: przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Załączniki:

Nr 1 Wzór oferty;

Nr 2 Projekt umowy;

Nr 3 Wzór sprawozdania.

Nr 4 Wzór oświadczenia

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

 

 

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.