Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZARZĄDZENIE NR 42 /2019 Wójta Gminy Łubnice

Written by Administrator, Wrzesień 2, 2019

ZARZĄDZENIE NR 42 /2019.

WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 28 sierpnia 2019r.

w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Gminy w Łubnicach w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIV/121/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Łubnice , zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Gminy w Łubnicach w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie:

  1. Składania drogą elektroniczną na adres radag@uglubnice.com.pl uwag do przedłożonego do konsultacji projektu uchwały ( zmiana proponowanych zapisów, wprowadzenie nowych rozwiązań nie uwzględnionych w projekcie.)
  2. Składania w formie tradycyjnej na adres Urzędu Gminy w Łubnicach;

98-432 Łubnice, uwag do przedłożonego do konsultacji projektu uchwały (zmiana proponowanych zapisów, wprowadzenie nowych rozwiązań nie uwzględnionych w projekcie.)

  1. Zmiany proponowanych zapisów projektu uchwały lub wprowadzenie nowych rozwiązań dokonuje się w dowolnej formie pisemnej ( nie określa się wzoru formularza)
  2. Zaleca się podanie danych umożliwiających kontakt ze osobą uczestniczącą w konsultacjach (tel. mail).

§ 3. Termin konsultacji określa się na okres od dnia 2 września 2019r. do dnia 9 września

2019 roku, włącznie.

§ 4. Informacja o wyniku konsultacji zostanie podana na stronie BIP Urzędu Gminy

w Łubnicach.

§ 5. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Rady Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na BIP Urzędu Gminy i na stronie internetowej gminy www.uglubnice.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i sołectw.

Zarządzenie

Uchwała-w-sprawie-obywatelskiejinicjatywy-uchwałodawczej

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK