Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Written by Administrator, 16 września, 2021

ZARZĄDZENIE Nr 24/2021

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.poz.1990 ze zmianami),art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący – działkę Nr 1428/2 o pow.0,9792 ha położonej w obrębie Łubnice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Łubnice, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SR1W/00106962/1 przeznaczonej do dzierżawy na okres 2 lat.

§ 2.Działka Nr 1428/2 przeznaczona do dzierżawy stanowi składowisko odpadów, obręb Łubnice.

§ 3. 1.Minimalny czynsz dzierżawy nieruchomości określonej w § 1 ustala się na kwotę rocznie 6 000,00 zł. (słownie : sześć tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek VAT.

2. Dodatkowo podaje się, że umowa dzierżawy nieruchomości opisanej w § 1 z uczestnikiem przetargu, który zaoferuje najkorzystniejszy czynsz dzierżawy zostanie zawarta pod warunkiem, że dzierżawca, który zaproponował najkorzystniejszy czynsz dzierżawy zobowiąże się przed zawarciem umowy dzierżawy oraz w umowie dzierżawy do:

1/ Uzyskania stosownych pozwoleń do prowadzenia działalności na dzierżawionym terenie w zakresie składowania odpadów wymienionych w załączniku Nr 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowiska odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz.673) za wyjątkiem odpadów o kodzie 19 08 05.

2/ Po zakończeniu umowy dzierżawy w okresie 1 roku od wygaśnięcia umowy dzierżawca sporządzi i złoży do stosownych władz wniosek o zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów wraz z innymi wymaganymi dokumentami niezbędnymi do zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów na nieruchomości oznaczonej w § 1 Zarządzenia.

3/ W terminie określonym w §3 ust.2 pkt 1przeprowadzi rekultywację składowiska odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4/ Ponadto zobowiąże się do:

  1. Całodobowego dozoru składowiska odpadów,
  2. Szczegółowej ewidencji odpadów przywożonych,
  3. Wykonania monitoringu składowiska odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. Utrzymania, remontów i legalizacji punktów i urządzeń pomiarowych,
  5. Ponoszenia wszelkich kosztów związanych z bieżąca eksploatacją składowiska odpadów, niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Wójta Gminy Łubnice o możliwości zagrożenia środowiska.

§ 4.Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubnice na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubnice.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz podano do publicznej wiadomości Wójt Gminy Łubnice

w sposób zwyczajowo przyjęty, Michał Pazek

umieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronie

internetowej Urzędu Gminy Łubnice na okres 21 dni

Udostępniono: 16 września 2021 r.

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.