Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZARZĄDZENIE Nr 20 /2018

Written by admin, Czerwiec 29, 2018

ZARZĄDZENIE Nr 20 /2018

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.poz.121 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący –

lokal użytkowy o pow.8,13 m2 , położony w budynku administracyjnym w

Łubnicach przy ulicy gen. Sikorskiego 102, stanowiący mienie komunalne Gminy Łubnice, KW SR1W/00088846/9 przeznaczony do wynajmu na okres 5 miesięcy w drodze bezprzetargowej.

§ 2.1. Lokal użytkowy wyposażony jest w energię elektryczną,

wodnokanalizacyjną i CO.

2. Lokal może być wykorzystany na cele biurowe.

§ 3.Ustala się podstawową stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego określonego w § 1 w wysokości 13,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej miesięcznie + obowiązujący podatek VAT.

§ 4.Czynsz najmu płatny będzie do dnia 21 każdego miesiąca za dany miesiąc na konto wskazane przez Wynajmującego w fakturze.

.§ 5.Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubnice na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubnice.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

Wykaz podano do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty,

umieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronie

internetowej Urzędu Gminy na okres 21 dni

Udostępniono: 29 czerwca 2018 r.