Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 WÓJTA GMINY ŁUBNICE w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Written by Administrator, 28 maja, 2020

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2020 r.poz.65 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący –

lokal użytkowy o pow.50 m² , położony w budynku Centrum Kultury wsi Kolonia Dzietrzkowice przy ulicy Wojska Polskiego 28, w Kol. Dzietrzkowice, stanowiący mienie komunalne Gminy Łubnice, KW SR1W/00089397/3 przeznaczony do dzierżawy na okres do lat 3.

§ 2.1. Lokal użytkowy wyposażony jest w energię elektryczną, wodnokanalizacyjną i CO.

2. Lokal może być wykorzystany na cele lokalizacji sklepu.

§ 3.Ustala się podstawową stawkę czynszu dzierżawy lokalu użytkowego określonego w § 1 w wysokości 9,32 zł za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie + obowiązujący podatek VAT.

§ 4.Czynsz dzierżawy płatny będzie miesięcznie do dnia 21 każdego miesiąca za dany miesiąc w oparciu o doręczoną dzierżawcy fakturę VAT.

§ 5.Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubnice na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubnice.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz podano do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty,

umieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronie

internetowej Urzędu Gminy na okres 21 dni

Udostępniono: 28 maja 2020 r.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.