Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie i dostawa tablic.

Written by Administrator, 4 listopada, 2020

„Projekt nr RPLD.04.02.02-10-0047/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

Łubnice, dnia 4 listopada 2020r.

ZI.271.2.7.2020.AT

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie i dostawa 1 szt. tablicy informacyjnej na stelażu i 1 szt. tablicy pamiątkowej dla projektu inwestycyjnego Gminy Łubnice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

 • Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie
 • Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna
 • Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków
 • Poddziałanie IV.2.2. : Termomodernizacja budynków
 1. Zamawiający:

Gmina Łubnice, adres: ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice,

NIP: 997-01-32-801, REGON: 250855506

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 1 szt. tablicy informacyjnej na stelażu i 1 szt. tablicy pamiątkowej stanowiących element promocji i informacji dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 • Parametry tablicy informacyjnej:

Wymiary 120cm (szer.) x 80cm (wys.), kolor tła biały, podkład płyta aluminiowa gięta krawędziowo, malowana proszkowo na konstrukcji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych (2 słupy o śr. 5cm i wysokości 3,5m),

 • Parametry tablicy pamiątkowej:

Wymiary: format A3 42cm (szer.) x 29,7cm (wys.), kolor biały, materiał typu blockout plus antyrama,

 • Napisy na tablicach powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały.
 • Tablica informacyjna oraz pamiątkowa obowiązkowo musi zawierać:
 • Znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, oficjalne logo promocyjne Województwa Łódzkiego,
 • Tytuł projektu
 • Cel projektu
 • Nazwę Beneficjenta
 • Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
 • Dane do zamieszczenia na obu tablicach:
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie
 • Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację jednego budynku edukacyjnego zlokalizowanego na terenie gminy Łubnice.
 • Beneficjent: Gmina Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice.
 • Projektując tablice w tym wielkość fontów, należy przyjąć, że znak Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, tytułu projektu oraz cel projektu muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. Czcionka tablicy musi być dostosowana do potrzeb osób słabowidzących,
 • Znak Funduszy Europejskich, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz znak Unii Europejskiej muszą być pełnokolorowe. Znaki graficzne niezbędne do przygotowania tablicy można pobrać ze strony rpo.lodzkie.pl – zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 01.01.2018r. Tablica musi odpowiadać wymogom działań promocyjnych i informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 • Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. : Termomodernizacja budynków, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 16.11.2018r.
  Nr UDA-RPLD.04.02.02.-10-0047/17-00.
 1. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 04.12.2020r.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty
 4. Oferta winna być przygotowana z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego trwałą i czytelną techniką w języku polskim,
 5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,
 6. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie osoby składającej podpis.
 7. Kryteria oceny ofert

Cena – 100%

 1. Opis sposobu przyznawania punktów

Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru:

Cena:

Cena brutto oferty najtańszej : cena brutto oferty badanej x 100 (liczba punktów) x 100% (waga)

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedłoży ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym zapytaniu i przedstawi najniższą cenę. Sposób kalkulacji ceny za zamówienie, na potrzeby oceny ofert, zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 12.11.2020r. do godz. 15.00
 3. Ofertę można złożyć: drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres
  e-mail: przetargi@uglubnice.com.pl. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną wymagane jest dodatkowo przesłanie oryginału oferty pocztą tradycyjną.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, stosownie do wymogów określonych w pkt. 1)
 5. Oferty, które zostały złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
 7. Sposób zapłaty:
 • Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.
 • Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Załączniki

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 3. Klauzula – art. 13

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.