Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZAPYTANIE OFERTOWE DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁUBNICE

Written by admin, 31 lipca, 2018

UZ.271.3.2018                                                                                                                                Łubnice dnia 31.07.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁUBNICE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

INFORMACJA OGÓLNE:

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartości 30.000 euro, dlatego też na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przepisy wskazanej ustawy poza wymienionym art.4 pkt.8 nie mają zastosowania.

Zamawiający:

Gmina Łubnice reprezentowana przez Wójta Gminy Łubnice

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102,98-432 Łubnice

tel.: 62 78 47 028;

fax: 62 78 47 015

e-mail: uglubnice@home.pl

ZAPRASZA

do składania ofert dotyczących dowozu uczniów na terenie Gminy Łubnice

w roku szkolnym 2018/2019 – w trybie zapytania ofertowego (rozeznania cenowego).

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Gmina Łubnice zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na dowozie uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2018/2019.Wykonawca usługi winien zaproponować cenę za świadczoną usługę za 1km przebiegu (szacunkowy przebieg dzienny 156 km).

Opiekę nad dziećmi w czasie dowozu i odwozu organizuje i zapewnia Zamawiający.

2. Trasa dowozu:

PLAN DOWOZU:

6:30 Łubnice Szkoła

Wójcin Nowiny

Wójcin Szkoła

Wójcin Plac Tysiąclecia

Wójcin Sklep

Wójcin Mieszka I

Wójcin Makowszczyzna

Wójcin Aniołki

Wójcin Mickiewicza

Ludwinów Pierwszy

Ludwinów Wieś

Ludwinów Sklep

Rzepisko

6:58 Szkoła Łubnice

Łubnice Krupka

Łubnice Pionier

Łubnice Urząd Gminy

7:08 Szkoła Łubnice

Ludwinów Skrzyżowanie

Jeziorko II

Jeziorko

Kolonia Dzietrzkowice Mickiewicza

Kolonia Dzietrzkowice Północna

Kolonia Dzietrzkowice Skrzyżowanie

Kolonia Dzietrzkowice OSP

7:23 Szkoła Dzietrzkowice

Węgielnica

Dzietrzkowice ul. Kościuszki

Dzietrzkowice Cmentarz

Dzietrzkowice Wieś

7:36 Szkoła Dzietrzkowice

7:42 Szkoła Łubnice

Łubnice Pionier

Łubnice Urząd Gminy

7:52 Szkoła Łubnice

Ludwinów Sklep

Ludwinów Wieś

Ludwinów Pierwszy

Wójcin Mickiewicza

Wójcin Mieszka I

Wójcin Makowszczyzna

Wójcin Aniołki

Wójcin Sklep

8:15 Szkoła Wójcin

PLAN ODWOZU:

Odjazdy ze szkół:

12:50 Łubnice- Ludwinów, Rzepisko, Wójcin

13:05 Wójcin- Makowszczyzna, Łubnice, Krupka

13:40 Łubnice- Dzietrzkowice Szkoła

13:45 Dzietrzkowice- Węgielnica

13:58 Dzietrzkowice- Kol. Dzietrzkowice, Jeziorko, Krupka

14:30 Łubnice- Ludwinów, Rzepisko, Wójcin

14:50 Wójcin- Makowszczyzna, Łubnice

15:10 Łubnice- Dzietrzkowice

15:20 Dzietrzkowice- Węgielnica, Kol. Dzietrzkowice, Łubnice

3. Termin wykonywania usługi:

3.1Termin realizacji zamówienia: od 03 września 2018r. do dnia zakończenia nauki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wszystkich sobót, ferii zimowych i wiosennych oraz innych dni, w których nie będą pracowały szkoły.

3.2 Dowóz uczniów do miejscowości zamieszkania odbywać się będzie po zakończeniu zajęć, zgodnie z planem lekcyjnym.

3.3 W przypadku zmian w rozkładzie lekcji Przewoźnik zobowiązuje się dostosować godziny

dowozu i odwozu uczniów z przystanków określonych w pkt 2.

3.4 Usługi przewozowe wymienione w pkt. 2 (dowozy do szkół) Przewoźnik wykona
w godzinach od 6.30 do 8.15

3.5 Usługi przewozowe – dowóz uczniów do miejsc zamieszkania Przewoźnik wykona
w godzinach od 12.50 do 16.30.

4. Wymagania Zamawiającego:

1)Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał :

 • środki transportu umożliwiające jednorazowe zabranie nie mniej niż 80 osób tj. zarejestrowany na 80 osób).

2)Zamawiający wymaga aby przewoźnik załączył do formularza ofertowego następujące dokumenty:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zapytaniem,
 • aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo zaświadczenie potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca (typ, marka, liczba miejsc, rok produkcji), Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał minimum dwa autobusy (w tym jeden rezerwowy) umożliwiający zabranie jednorazowe 80 osób (zarejestrowany na 80 osób),
 • polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz ubezpieczenia NW),
 • formularz ofertowywg załącznika Nr 1
 • parafowany wzór umowy
 • oświadczenie przewoźnika, który potencjalnie będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i zatrudniane przez niego osoby posiadają wymagane uprawnienia do przewozów osób, jeżeli ustawy nakazują obowiązek (odpowiednia kategoria prawa jazdy, aktualne badania psychologiczno-techniczne)

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania ofert

z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, ewentualnie przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. Miejsce oraz termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Łubnicach

ul. Gen. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

sekretariat (piętro I)

do dnia 13.08.2018r. do godz. 15.00

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących złożonych ofert.

Koperta winna być zaadresowana do Zamawiającego:

Urząd Gminy w Łubnicach

ul. Gen.Sikorskiego102, 98 – 432 Łubnice

i być oznaczona:

„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2018/2019”

Nie otwierać przed 13.08.2018r. przed godziną 15.00

oraz postawić pieczątkę firmową Wykonawcy.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2018r. o godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Łubnicach

ul. Gen. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

sala posiedzeń (piętro I)

Otwarcie ofert jest jawne

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy, adres (siedzibę), cenę, a także termin wykonania oraz warunki płatności zawarte w ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

7. Opis sposobu oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta mająca najniższą cenę.

stawka za 1 km przebiegu.

– Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty

ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto oferty.

– stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016 poz.710)

Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego w celu ich wyjaśnienia, najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

– cena może być tylko jedna.

8. Ogłoszenie wyników

O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę firmy, siedzibę, oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia procedury. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.łubnice akcessnet.net.pl

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniuo zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

     1. Załącznik nr 1 – wzór Formularza ofertowego,
     2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy i załącznik do umowy harmonogram dowozu i odwozu uczniów,
     3. Załącznik nr 3 – wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń dostępnych Wykonawcy przy realizacji zamówienia,
     4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o posiadaniu przez pracowników przewoźnika, wymaganych do przewozu ludzi, dokumentów z podaniem kategorii prawa jazdy oraz aktualnych badań psychologiczno-technicznych.
     5. Załącznik nr 5 – Formularz cenowy

Wymienione załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.łubnice akcessnet.net.pl.

 

 

Do pobrania

 1. Harmonogram dowozu
 2. Klauzula informacyjna
 3. Tytuł
 4. Zał. nr 1 Formularz ofertowy
 5. Zał. nr 2 Wzór umowy
 6. Zał. nr 3 Wykaz narzędzi
 7. Zał. nr 4 Oświadczenie
 8. Zał. nr 5 Formularz cenowy
 9. Zapytanie ofertowe

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.