Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zapytanie ofertowe

Written by admin, Luty 5, 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Łubnicach „

Postępowanie niniejszego zapytania ofertowego pn. „”Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Łubnicach prowadzone jest na podstawie art, 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zmianami ). umowy o przyznaniu pomocy Nr 00066-6935-UM0510082/17UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 z dnia 29 września 2017 roku oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 {tj. Dz. U. z 2017rr. Poz.562 z póz. zm.)

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Projekt umowy