Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zapytanie 1/2017

Written by admin, 2 marca, 2017

Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy

Nr zapytania 1/2017

 

1. Informacje ogólne:

Gmina Łubnice zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do której- zgodnie z art.4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Łubnice, 98-432 Łubnice, ul. Gen. W. Sikorskiego 102. NIP: 9970132801, tel. 627847027. fax 627847015, www.uglubnice.pl. e-mail: uglubnice@home.pl

Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu : Kamil Barczok tel. 886 626 510 e-mail: informatyk@uglubnice.com.pl

UWAGA:

Zamawiający oczekuje, że Dostawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego w niniejszym dokumencie.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopa wraz z zakupem i instalacją oprogramowań:

(Laptop z oprogramowaniem Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64 bitowa) (z downgradem do Microsoft Windows 7 Pro PL (wersja 64 bitowa)) i pakietem Microsoft Office 2013 – małe i średnie firmy, torba 17,3, mysz bezprzewodowa laserowa

 

4. Specyfikacje

Laptopa:

Minimalne wymagania:

Kolor obudowy srebrny, szary, grafitowy,
Procesor Intel Core i7 (2.7-3.5 GHz,)

Dysk twardy 450 GB SSD

Pamięć RAM 16 GB DDR4

Pamięć Karty Graficznej3000 MB

Ekran 17,3 cali, matryca matowa, matryca LED IPS rozdzielczość min 1920 x 1080 pikseli

Napęd optyczny DVD+/-RW

Łączność bezprzewodowaWiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth                             4.2

Typ baterii                          Litowo – Polimerowa

Złącza zewnętrzne lxHDMI 2x USB 3.0

System Operacyjny Microsoft Windows 10 Pro ( 64 bit)/ Microsoft Windows 7 PRO (64 bit)

Czytnik kart pamięci       SD
Klawiatura numeryczna Tak
Klawiatura podświetlanaTak

Gwarancja                          24 miesiące

 

Myszy:

Łączność                             Bezprzewodowa 2.4 GHz

Technologia                        Laserowa

Rozdzielczość                     1200 dpi

Gwarancja                          24 miesiące

 

Torby:

Wielkość ekranu               17,3 cala

Materiał wykonania         Nylon

Liczba przegród                2

Dodatkowe informacje    Zamek błyskawiczny, rączka, pasek na ramię, kieszonki na GSM, długopisy i inne, kieszeń na myszkę lub inne peryferia, kieszeń na dokumenty

Kolor główny                     Czarny

Gwarancja                          24 miesiące

 

5. Termin realizacji zamówienia:

Do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia zamówienia o czym Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną wybranego Oferenta.

6. Okres gwarancji:

Dostawca zapewnia gwarancje na dostarczony sprzęt komputerowy minimum 3 lata.

7. Warunki płatności:

Za laptopy dostarczone zgodnie z przekazywanym przez wyznaczonego pracownika zamówieniem. Zamawiający będzie dokonywał płatności w ciągu 7 dni przelewem na rachunek Dostawcy.

8. Miejsce oraz termin składania oferty:

Termin składania ofert- do dnia 09.03.2017 r. do godz. 15.00

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert do Gminy Łubnice w następujący sposób.

a) osobiście

b) listownie

c) drogą elektroniczną na adres informatyk@uglubnice.com.pl

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Inne postanowienia

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający może zwrócić się do Dostawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Dostawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy.

Termin związania ofertą: do 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać zapytanie. Odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki informacja o zamówieniu została przekazana Dostawcom.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

10. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena — 50 % jako średnia cena wszystkich wymienionych artykułów z uwzględnieniem ceny jednostkowej. Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty i podatki związane z oferowaną realizacją zamówienia. Ostateczna cena powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana w złotych polskich brutto, cyfrowo i słownie z określeniem stawki podatku VAT. Parametry sprzętu – 40%, Dodatkowe warunki zaproponowane przez Oferenta- 10 %, tj. zdeklarowany czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne, dostawa sprzętu zamiennego na czas naprawy, dodatkowe akcesoria dołączone do laptopa.

Wybrany Dostawca zostanie o wyborze powiadomiony listownie lub pocztą elektroniczną.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy złożyli oferty o takiej samej liczbie punktów, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Dostawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11. Prawa Zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.

O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Dostawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Dostawcy bez podania przyczyny.

Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Dostawców oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK