Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XXXVII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Written by Rada, Czerwiec 27, 2018

Łubnice, dnia 21.06.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 29 czerwca 2018r.(piątek) na godz.10.00 zwołuje się XXXVII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Porządek obrad sesji:

____________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
  4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
  5. Interpelacje
  6. Podjęcie uchwał

dotyczących absolutorium wójta:

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2017r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu

  • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łubnicach

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łubnicach

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu w wniosku Komisji Rewizyjnej

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice

– w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na 2018 rok

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania zadania p.n.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w  miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z  przyłączami Wójcin – ul. Wieluńska”

– w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Łubnice

– w sprawie zezwolenia na najem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjnym przy ulicy gen. Sikorskiego 102 w Łubnicach

– w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informacja:

– w sprawie funkcjonowania oświetlenia ulicznego w gminie Łubnice

– w sprawie usytuowania na terenie gminy Łubnice miejsc i liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

– w sprawie sprawozdania z audytu

  1. Wolne wnioski i zapytania
  2. Zakończenie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach