Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XXXIX SESJA RADY GMINY W ŁUBNICACH

Written by Rada, Sierpień 24, 2018

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 31 sierpnia 2018r.(piątek) na godz. 9.00 zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Porządek obrad sesji:

____________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
  4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
  5. Interpelacje
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym 2018

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2018

– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice)

– w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łubnice miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych

– w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łubnice

– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Łubnice hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego gminie Łubnice

– w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubnice

– w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łubnice

Informacja:

– w sprawie przeprowadzenia przetargu na przebudowę ulicy Kołłątaja i Chopina w miejscowości Wójcin

– w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę (zakup) energii elektrycznej

– w sprawie wyboru oferty dot. dowozu uczniów do szkół

– w sprawie wyników naboru na nowe stanowiska w urzędzie gminy

– w sprawie umowy darowizny z przeznaczeniem na cel publiczny- budowa drogi w miejscowości Ludwinów

– w sprawie posiadłości po Panu Presiu w Dzierzkowicach

  1. Odpowiedź na interpelacje
  2. Wolne wnioski i zapytania
  3. Zakończenie obrad sesji.

 

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455