Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XXX Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Written by Rada, Listopad 8, 2017

Łubnice, dnia 02.11.2017 r.

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że na dzień 09 listopada 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXX sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:
_________________
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
2. Przyjęcie porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
5. Interpelacje
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na rok 2017 r.
Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
– w sprawie podatku leśnego
Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
– w sprawie taryf za wodę i ścieki
Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
– w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracjach na podatek od nieruchomości
Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
– w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2017r.
7. Informacja w zakresie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Łubnice
8. Wolne wnioski i zapytania
a) Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
9. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach

Piotr Hyłka