Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XXV Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Written by admin, Czerwiec 8, 2017

Łubnice, dnia 01.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 12 czerwca 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXV sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:
_________________
Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
Przyjęcie porządku obrad sesji
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach.
Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
Interpelacje
Podjęcie uchwał dotyczących absolutorium:
– w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za 2016 r.
– w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łubnice za rok 2016
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu
– w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łubnicach
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łubnicach
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu o wniosku Komisji Rewizyjnej
8.Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy
– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2017 rok
9.Odpowiedzi na interpelacje
Wolne wnioski i zapytania
Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka
Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach