Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XXIX Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Written by Rada, Wrzesień 29, 2017

Łubnice, dnia 29.09.2017 r.

Uprzejmie informuję, że na dzień 03 października 2017 r. na godz. 9.00 zwołuje się XXIX sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:
_________________
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
2. Przyjęcie porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
5. Interpelacje
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/137/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin – ul. Wieluńska”,
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025,
– w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2022.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach

Piotr Hyłka