Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

Written by admin, 1 sierpnia, 2013

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Łubnice z dnia 18 lipca 2013  r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” wnioski o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników dla uczniów szkół położonych na ternie Gminy Łubnice  należy składać  do dnia  16 września 2013r. do Dyrektorów Szkół, do których uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z  2013 poz. 818) programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

KLASIE I szkoły podstawowej z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 539,00 zł netto,

– KLASACH II- III oraz V szkół podstawowych:

a) z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł netto,

b)  nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 456,00 zł netto (dotyczy tylko uczniów klas II-III oraz V), ale w rodzinie występuje:

ubóstwo,

sieroctwo,

bezdomność,

bezrobocie,

niepełnosprawność,

długotrwała lub ciężka choroba,

przemoc,

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

alkoholizm lub narkomania,

zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.

We wniosku należy uzasadnić trudną sytuację życiową, rodzinną, losową.

Maksymalną wartość dofinansowania do zakupu podręczników uczniów klas I- III i V

Osoby uprawnione

Kwota dofinansowania

uczeń klasy I szkoły podstawowej

225,00 zł.

uczeń klasy II szkoły podstawowej

225,00 zł.

uczeń klasy III szkoły podstawowej

225,00 zł.

uczeń klasy V szkoły podstawowej

325,00 zł.

Pomocą będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Maksymalną wartość pomocy dla uczniów niepełnosprawnych:

dla uczniów:

a)    niepełnosprawnych: klas I – III szkoły podstawowej oraz klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225,00 zł.

1)      niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej

I stopnia,

2)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł jeśli uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego

do kwoty 770,00 zł.

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Do kwoty

325,00 zł.

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł jeśli uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego

Do kwoty 770,00 zł.

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Do kwoty 350,00 zł.

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł jeśli uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego

Do kwoty 607,00 zł.

2.      Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3.      Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, w terminie do dnia 16 września 2013 r.

4.      Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.

5.      W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

6.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

7.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

8.  W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

9.   Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych,  po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników:

a)  W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację 
o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” lub informację, że wydatki nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom np. stypendium szkolnego.

b)  W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. nauczyciela, przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. nauczyciel, rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

W załączeniu wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników:

Wniosek o wyprawkę szkolną klasa I. <<<<<<<KLIKNIJ>>>>>>>

Wniosek o wyprawkę szkolną klasa  II- III i V <<<<<<<KLIKNIJ>>>>>>>

Wniosek o dofinansowanie – uczeń niepełnosprawny <<<<<<<KLIKNIJ>>>>>>>


Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.