Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) w gminie Łubnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

uchwała
uchwała zał 1
prognoza
prognoza zał 1

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast