Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Upływa termin wniosków o pomoc dla rolników

Written by admin, Październik 27, 2017

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 31 października 2017 r. upływa termin składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc określoną w § 13m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.), tj. dotacje:

a) na każdy ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, zadeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku w wysokości 1000 zł na 1 ha. Wysokość pomocy finansowej będzie pomniejszona o 50%, w przypadku gdy w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było w 2017 r. ubezpieczonych od wystąpienia co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;

b) na każdy ha powierzchni lasów będących własnością producenta rolnego, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, zadeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, w wysokości 2000 zł na 1 ha zniszczonego lasu; wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasów, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego dotyczącego wystąpienia tych szkód. Powyższa pomoc nie dotyczy lasów stanowiących własność Skarbu Państwa;

c) na dofinansowanie kosztów odtworzenia budynków służący do prowadzenia działalności rolniczej, przez producenta rolnego wnioskującego o pomoc, zniszczonych w sierpniu 2017 r, na skutek huraganu, gradu lub deszczu nawalnego wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i wykorzystywanych do produkcji rolne], w wysokości do 10 tys. zł na budynek służący do prowadzenia działalności rolniczej jednak nie więcej niż: ‚

  • 80% kwoty szkód w budynku służącym do prowadzenia działalności rolniczej’, o których mowa w art. 25 ust, 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art, 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07,2014, str, 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 702/2014”, albo
  • 90% kwoty szkód w budynku służącym do prowadzenia działalności rolniczej,

o których mowa wart. 25 ust, 7 rozporządzenia nr 702/2014 – dla działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ,

Powyższe dotacje będą przyznawane w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji,. Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawa Iny producenta rolnego.

t

Mając na względzie, że jednym z podstawowych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o ww. pomoc jest protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisje powołane przez wojewodę oraz oświadczenie producenta rolnego o szkodach w lasach zawierające adnotację wojewody właściwego ze względu na położenie lasów uprzejmie proszę Panią/Pana wojewodę o zapewnienie przekazania producentom rolnym ww, dokumentów w terminie umożliwiającym złożenie wniosków o pomoc,