Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Uchwała Nr XXXIII/167/2013

Written by admin, 27 listopada, 2013

Uchwała Nr XXXIII/167/2013
Rady Gminy w Łubnicach

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok” Na podstawie na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2013, poz. 594, ze zm.) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209, poz.1244, Nr 232, poz. 1378) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych uchwala się co następuje:

 

§1. Uchwala się, „Roczny program współpracy Gminy Łubnice    z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Grzesiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały
Nr XXXIII/167/2013

Rady Gminy w Łubnicach

z dnia 15 listopada 2013r.

 

 

Program współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

 

 

 

§ 1. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” , zwanym dalej „Programem”, jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Łubnice;

4) radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Łubnicach;

5) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łubnice;

6) komisji konkursowej – rozumie się przez to komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych;

7) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art., 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

2. Program obejmuje organizacje pozarządowe działające na rzecz Gminy Łubnice i jej mieszkańców.

 

§2. Cele programu

 1. Celem głównym programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w szczególności dla podnoszenia efektywności działań w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.
 2. Celami Programu są:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,

3) budowanie więzi społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,

4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,

5) uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,

6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

7) realizacja zapisów przygotowanych w programach i planach Gminy,

8) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

9) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć,

10) efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.

 

§3. Zasady współpracy

 1. Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego samorząd Gminy Łubnice kierować się będzie następującymi zasadami:

1) pomocniczości – zgodnie z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych samorządu powinna odbywać się przez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast samorząd podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego;

2) suwerenności stron – która oznacza, że samorząd i organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami;

3) partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe i inne podmioty, na zasadach i w formie określonej w ustawach, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu  sposobów ich rozwiązywania oraz współdziałają z organami samorządu przy wykonywaniu zadań publicznych.;

4) efektywności – w myśl której samorząd podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań społeczno – ekonomicznych, uwzględniając kryterium racjonalności i skuteczności;

5) uczciwej konkurencji – która oznacza, że organy samorządu udzielają wszystkim podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań, a także stosują jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych;

6) jawności – zgodnie z którą wszystkie możliwości oraz zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi są jawne, powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów.

 

§4 Zakres współpracy

 1. Obszar współpracy gminy i organizacji pozarządowej obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ile zadania te są zadaniami samorządu określonymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zmianami) i dotyczy:

1) podejmowania wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy Łubnice;

2) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Łubnice;

3) współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;

4) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;

5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;

6) promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy;

 

§5. Formy współpracy

 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w formie finansowej i pozafinansowej.
 2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach określonych w Dziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
 3. Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w szczególności polega na:

1) Wymianie informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy, na podstawie którego opracowywane będą zadania i programy celowe;

2) Opiniowaniu i konsultowaniu opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań;

3) Podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego

4) Zawieraniu porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów

5) Tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym

6) Zawarciu umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej

7) Umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

8) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i współdziałania rozumiane jako:

a) Informowanie Urzędu Gminy w Łubnicach oraz organizacji pozarządowych o aktualnie realizowanych projektach

b) Wspólne redagowanie strony internetowej Urzędu poprzez umieszczanie informacji o organizacjach oraz ich działaniach

c) Wzajemne informowanie się o aktualnych możliwościach składania wniosków o dotację

d) Koordynację podejmowanych działań

e) Tworzenie wspólnych projektów i pomoc merytoryczna w ich realizacji

f) Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych

9) Promowanie i informowanie o współpracy w środkach masowego przekazu oraz poprzez inne formy promocji

10) Współpracę w gromadzeniu środków  na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:

a) Opiniowanie wniosków o dotacje celowe

b) Konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania

c) Wzajemne informowanie o programach, z których można pozyskać dofinansowanie, w tym o terminach naboru wniosków o dofinansowanie

11) Udostępnianiu organizacjom  pozarządowym sal, pomieszczeń i obiektów sportowych na zasadach obowiązujących w gminie Łubnice

 

§6 Kierunki współpracy z organizacjami. Zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania publiczne na 2014 rok

 1. Ochrona zdrowia – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

1) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, a także wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

2) Wspieranie działań sportowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3) Dofinansowanie przejazdów na zawody reprezentantów gminy Łubnice

4) Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

5) Wspieranie udziału klubów sportowych w rozgrywkach

6) Zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych

7) Organizowanie rajdów, turniejów i zawodów sportowych,

8) Zakup nagród, medali i upominków na zawody, turnieje i rajdy

9) Działania z zakresu utrzymania gminnych obiektów sportowych

10) Udostępnianie obiektów gminnych przy organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych

11) Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu

 1. Działania w zakresie kultury i edukacji:

1) Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych

2) Wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji i kultury

3) Organizacja konkursów i olimpiad

4) Zakup nagród na konkursy i olimpiady

5) Wspieranie działań podtrzymujących tradycje lokalne

6) Promocja produktów lokalnych i regionalnych

 1. Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1) Organizacja zawodów sportowo – pożarniczych,

2) Organizacja turnieju wiedzy pożarniczej

3) Popularyzacja ruchu strażackiego poprzez organizację jubileuszu istnienia OSP

4) Popularyzacja bezpieczeństwa p.poż. poprzez organizację pokazów w trakcie Dnia Strażaka

5) Dofinansowanie udziału młodzieżowych drużyn pożarniczych w obozach MDP

 1. Działania z zakresu pomocy społecznej:

1) Świadczenie pomocy rzeczowej w postaci żywności dla mieszkańców gminy

2) Aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów

3) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 1. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych Rada Gminy w drodze uchwały może wskazać inne niż określone w programie zadania priorytetowe, które wymagają realizacji w celu zlecania ich na zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.

 

§7 Okres realizacji programu

 1. Program obowiązuje w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

 

§8 Sposób realizacji programu

 1. Podstawowym sposobem realizacji programu jest otwarty konkurs ofert, który przeprowadzany będzie według następujących zasad:

1) zlecanie realizacji zadań obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe
i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych,

2) decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje wójt,

3) wyniki konkursu publikowane są w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach,

 1. Wójt może zlecić organizacji realizację zadania publicznego – na podstawie oferty realizacji zadania publicznego – z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19 a ustawy.
 2. Wójt może zlecić realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej– z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa ustawa w Dziale II Działalność pożytku publicznego, Rozdział 2a Inicjatywa lokalna.
 3. Współpraca Gminy z organizacjami obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym wymienione w § 6 programu.
 4. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są:

1) Wójt Gminy,

2) Rada Gminy,

3) Stanowiska merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy,

4) Organizacje.

 

§9 Wysokość środków planowanych na realizację programu

 1. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań objętych niniejszym programem:

1) Ochrona zdrowia – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

i narkomanii:          92 072,00 zł;

2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,

a także wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocję produktów lokalnych i regionalnych: 110 000,00zł;

3) Działania w zakresie kultury i edukacji:   311 000,00 zł;

4) Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej:   115 000,00 zł

 1. Wysokość środków, o której mowa w pkt. 1 może ulec zmianie, zgodnie z zapisami wynikającymi z uchwały budżetowej na 2014 rok.

 

§10 Sposób oceny realizacji programu

 1. Wskaźnikami efektywności oceny realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące:

1) Liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) Liczby ofert złożonych w konkursach;

3) Liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych;

4) Wysokości kwot udzielonych dotacji;

5) Liczby organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej społeczności we współpracy z samorządem

6) Liczby osób, które były adresatami zadań publicznych określonych w  programie.

 1. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji programu zajmują się właściwe merytorycznie stanowiska i jednostki organizacyjne gminy.
 2. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu współpracy w trakcie organizowanych spotkań
  z przedstawicielami gminy.
 3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu współpracy informacje, uwagi, wnioski
  i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy.
 4. W terminie do 30 kwietnia 2015 roku zostanie przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu.
 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 zostanie upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej.

§11 Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

1. Przygotowanie programu objęło realizację następujących działań:

1) zgłaszanie zadań oraz form współpracy z samorządem lokalnym,

2) weryfikacja zadań i form współpracy,

3) opracowanie projektu programu,

4) konsultacje programu,

5) przekazanie projektu programu Radzie Gminy,

6) przyjęcie programu.

2. Konsultacje programu przeprowadzone były w sposób określony w Uchwale Nr XL/199/2010 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. W efekcie przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 10 propozycji, uwag i wniosków, z czego 1 wniosek uwzględniono w całości, 9 wniosków uwzględniono w części, natomiast 0 wniosków odrzucono / nie złożono żadnych propozycji, uwag i wniosków[1].

 

§12 Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 1. Komisje konkursowe otwartych konkursów ofert zwane dalej komisjami powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Łubnice oraz osoby wskazane przez organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie.
 4. Komisja konkursowa może działać bez osób wskazanych przez organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie w przypadkach wymienionych w art. 15 ust. 2da ustawy.
 5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 6. Osobowy skład komisji konkursowej każdorazowo określa Wójt w drodze zarządzenia.
 7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Członek Komisji.
 8. Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) dotyczące wyłączenia pracownika.
 9. Przewodniczący i członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem ofert, składają oświadczenia, których wzór określa Załącznik Nr 1 do niniejszego programu.
 10. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Sekretarz Gminy Łubnice.
 11. Obsługę administracyjno – biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy Urzędu Gminy.
 12. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie
  z ogłoszonymi warunkami konkursu.
 13. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy oferty spełniają warunki formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i ogłoszeniu
  o otwartym konkursie ofert.
 14. Ocena formalna i merytoryczna ofert dokonywana jest przez Komisję poprzez wypełnienie dla każdej oferty formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego programu.
 15. Po dokonaniu oceny formalnej Członkowie Komisji dokonują indywidualnej oceny ofert pod względem merytorycznym wg kryteriów określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Łubnice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje.
 16. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną propozycją przyznania dotacji.
 17. Z prac Komisji sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego programu.
 18. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Łubnice.
 19. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, urząd gminy oraz realizator zadania  dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.
 20. Informacje o złożonych ofertach nie spełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 21. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 

W  sprawach nie uregulowanych w programie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

 

 

Załącznik nr 1  …………………………….                                           Łubnice, dnia ……………………….

Imię i nazwisko

 

 

 

 

Wójt Gminy Łubnice

Ul. Gen. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

 

 

Dot. Pracy w Komisji Konkursowej

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że:

1. Nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z biorącymi udział w procedurze konkursowej, który może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert.

2. Przed upływem trzech lat o daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcami oraz nie byłem(-am) członkiem władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.

3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą w Komisji Konkursowej.

 

Jednocześnie zobowiązuję się do bezpłatnego udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego.

 

 

 

……………………………………

Podpis składającego oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

……………………………

Pieczęć Gminy Łubnice

 

KARTA OCENY OFERTY

 

Adnotacje urzędowe

-wypełnia Komisja konkursowa –

1.  Zarządzenie Nr …….Wójta Gminy Łubnice z dnia….

2.  Symbol i/lub nazwa zadania określonego w konkursie

4. Nazwa i adres organizacji

5. Numer oferty

 

CZĘŚĆ I. KRYTERIA FORMALNE (wypełniają członkowie Komisji konkursowej)

 

TERMINOWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY

TAK*

NIE*

1. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie

TAK

NIE

KOMPLETNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYMAGANEJ DOKUMENTACJI

1. Oferent jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego

TAK

NIE

2. Oferta złożona na druku zgodnym z ogłoszeniem

TAK

NIE

3. Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie

TAK

NIE

4. Oferta prawidłowo i kompletnie wypełniona, w tym:

TAK

NIE

a) Podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru

TAK

NIE

b) Umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera)

TAK

NIE

Załączniki nieobowiązkowe – ewentualne rekomendacje, lub opinie innych instytucji i organizacji społecznych itp.

1.

2.

3.

Uwagi dotyczące oceny formalnej (określa Komisja Konkursowa)

*

 

Adnotacje urzędowe (stwierdza Komisja Konkursowa)

Oferta spełnia wymogi formalne/Nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej*

……………………………………………..

(podpisy członków Komisji Konkursowej)

*niepotrzebne skreślić

 

CZĘŚĆ II. INFORMACJE MERYTORYCZNE

Kryterium oceny

Punktacja

Liczba przyznanych punktów

UWAGI

Możliwość realizacji zadania

0-10

1. Doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem zlecenia

0-5

2. Zasoby rzeczowe

0-2

3. Zasoby kadrowe

0-3

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-10

1. Zasadność przedstawionych w ofercie kosztów

0-5

2. Adekwatność przewidywanych kosztów do założonych  działań i efektów

0-5

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

0-10

 1. Odpowiednie kwalifikacje i liczba osób, przy udziale których zadanie ma być realizowane

0-5

 1. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi

0-3

 1. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia

0-2

Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

0-10

 1. Do 10% całkowitego kosztu zadania

0

2. 11-30% całkowitego kosztu zadania

5

3. Powyżej 30% całkowitego kosztu zadania

10

Wkład rzeczowy, osobowy w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy

0-10

 1. Wkład rzeczowy

0-5

 1. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków)

0-5

Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych

0-10

LICZBA PUNKTÓW

INFORMACJE O KOSZTACH ZADANIA

UWAGI

 1. Koszt całkowity zadania

 1. Wnioskowane dofinansowanie

 1. Udział procentowy wnioskowanej dotacji w koszcie całkowitym zadania

 1. Proponowana kwota dotacji

 

*pola wypełnia Komisja Konkursowa. Niewłaściwe skreślić.

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

 

Załącznik Nr 3

Protokół

z posiedzenia  Komisji Konkursowej

opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego w 2014 roku

……………………………………………………………………………

(nazwa zadania)

w dniu ……………………

Komisja w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – ………………………
 2. Sekretarz Komisji – ……………………………..
 3. Członek Komisji – ………………………………
 4. Członek Komisji – ………………………………
 5. Członek Komisji – ………………………………

 

ustaliła, że na realizację zadania

 

………………………………………………………………………………………………

(nazwa zadania)

 

wpłynęło/ła …….. ofert/a złożonych/a przez:

 1. ………………  (Oferta nr 1)
 2. ………………. (Oferta nr 2)
 3. ………………. (Oferta nr 3)

 

Komisja dokonała następujących czynności:

I. Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z zasadami działania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych oraz z Zarządzeniem Nr ……Wójta Gminy Łubnice z dnia ………. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje i podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Komisja dokonała oceny formalnej ofert poprzez wypełnienie dla każdej oferty formularza oceny formalnej oferty.

a. Po dokonaniu oceny formalnej ofert Komisja postanowiła dopuścić do dalszej części konkursu oferty spełniające wymogi formalne:

1. ……………

2. ……………

3. ……………

b. Nie dopuścić do dalszej części konkursu ofert:

1. ………….

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Członkowie Komisji dokonali indywidualnej oceny ofert dopuszczonych do udziału  w dalszej części konkursu wg kryteriów określonych Zarządzeniem nr…….
z dnia………. Wójta Gminy Łubnice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Komisja dokonała oceny punktowej, w wyniku której poszczególne oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1 …..

Oferta Nr 2 ……

……..

V. W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja dokonała wyboru Ofert Nr: … dla realizacji zadania

………………………………………………………………………………….

(nazwa zadania)

i postanowiła przedstawić Wójtowi Gminy Łubnice te oferty do zawarcia umowy o udzielenie dotacji z następującym uzasadnieniem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Protokół sporządził:

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej:

 

……………………………………….

 

Członkowie komisji:

1.

2.

3.

4.

 

 

 

Protokół zatwierdził:

 

 

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.