Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Rejestr działalności regulowanej 2012

Written by admin, 29 czerwca, 2012

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Rejestr do pobrania – KLIK!!MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Urząd Gminy w Łubnicach

2. I – piętro

3. Pokój Nr 10

4. Telefon: /62/ 78 47 027 wew. 27

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

2. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz

oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

391).”.

3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

OPŁATY SKARBOWE:

1. Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej: 50,00zł – Cz. I. ust. 36 pkt 9a) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) – przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej.

2. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Gminy Łubnice: SBL Kępno O/Łubnice  75841300000800040420000009.

3. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY:

Zaświadczenie można odebrać w Urzędzie Gminy w Łubnicach,  98 – 432 Łubnice,

ul. Gen.W.Sikorskiego 102, pokój nr 10 lub zostaje ono wysłane pocztą za

zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy (forma odbioru do

uzgodnienia).

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391) – art. 9b ust.1 i 2, art. 9c.

Załączniki do pobrania:

– Karta – wpis do rejestru działalności regulowanej

– Oświadczenie – do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej

– Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

– Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.