Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Postanowienie

Written by admin, Czerwiec 6, 2019

Łubnice, dnia 06.06.2019 r.

Znak: 6220.1.10.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 75 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

postanawiam,

dopuścić dowód w postaci akt sprawy znak: 6220.2.2016-19 znajdujących się w aktach sprawy dotyczących wniosku z dnia 11.05.2016 r. (data wpływu 11.05.2016 r.), na okoliczność wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice, powiat wieruszowski, województwo łódzkie.

Uzasadnienie

Na adres Wójta Gminy Łubnice wpłynął wniosek o dopuszczenie dowodu z akt sprawy znak: 6220.2.2016-19 do postępowania w niniejszej sprawie z uzasadnieniem, że zebrane w sprawie wyżej powołanej dowody, w tym sprzeciwy mieszkańców oraz stron postępowania, dotyczą okoliczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice, powiat wieruszowski, województwo łódzkie, nie uległy zmianie.

Zmianie uległ wniosek Inwestora. Zmiana ta dotyczy ilości przewidywanych do realizacji obiektów z dwóch na trzy obecnie. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji postanawianie.

Pouczenie

Na niniejsze postanownie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik,
  2. Inwestor,
  3. Strony postępowania wg rozdzielnika,
  4. a/a.

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie,
  3. Marszałek Województwa Łódzkiego,
  4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu
  5. Wójt Gminy Bolesławiec.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK