Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Podsumowanie działalności jednostek OSP z terenu gminy Łubnice za rok 2019

Written by admin, 24 stycznia, 2020

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach odbył uroczyste spotkanie, na którym podsumowano działalność za rok 2019 oraz przedstawiano plan działalności na rok 2020.

Rok 2019, jak zaznaczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach Zenon Kopis w swoim sprawozdaniu z działalności był rokiem obfitym w pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego.

Jednostkom OSP udało się pozyskać następujące dofinansowania:

1.WFOŚiGW w Łodzi

Zrealizowano 5 projektów na ogólną wartość 92 601,00zł z dofinansowaniem WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 72 666,00 zł, z udziałem gminy Łubnice w kwocie 17 416,00 zł oraz jednostki OSP Dzietrzkowice w kwocie 2 519,00zł.

W ramach tego dofinansowania we wszystkich jednostkach OSP dokonano wymiany instalacji systemu selektywnego alarmowania, zakupiono min. aparaty powietrzne nadciśnieniowe, drabinę ratowniczą nasadkową, ubrania specjalne, wąż tłoczny, ubrania koszarowe, pilarkę ratowniczą do materiałów wielowarstwowych, opryskiwacz spalinowy plecakowy oraz hełmy strażackie.

2 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie

Pozyskano sprzęt na ogólną wartość 17 440,00 zł z dofinansowaniem FSUSR w kwocie 10 300,00 zł oraz udziałem środków gminy Łubnice w wysokości 7 140,00zł

W ramach tego projektu zakupiono: agregat prądotwórczy, defibrylator oraz skrzynki do defibrylatora z alarmem .

3.Środki pozyskane z budżetu województwa łódzkiego

Gmina Łubnice pozyskała dotacje z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 22 225,61 zł., z czego zakupiła dla OSP Łubnice rozpieracz ramieniowy.

4. Fundusz Sprawiedliwości

W 2019 r Gmina Łubnice przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 31 990,00 zł z dofinansowaniem Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 31 670,00 zł wkład własny gminy 1% tj. 319,90 zł. W ramach zadania pozyskano: ubrania specjalne, pompę szlamową Honda, aparat powietrzny nadciśnieniowy, radiotelefony nasobne.

5. Dofinansowania tzw. 5000+

Każda jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł W ramach dofinansowania zakupiono następujący sprzęt: pompę szlamowa, defibrylator, zestaw szkoleniowy: fantomy i szkoleniowy defibrylator, kamery termowizyjne o łącznej wartości 25 000 zł.

6. Dofinansowanie na sprzęt z KG PSP

Jednostka OSP Wójcin w 2019r otrzymała dofinasowanie z KG PSP na zakup motoroli i zestawu hydraulicznego do wyważenia drzwi za kwotę 8 800 zł z czego KG PSP dofinansowała 5000,00 zł a udział środków własnych jednostki 3800,00 zł.

7. Dofinansowanie na modernizację strażnicy

Jednostce OSP Łubnice udało się pozyskać dofinansowanie na remont strażnicy w kwocie 6 170,00 zł

Podsumowując w 2019 roku jednostki OSP z terenu gminy Łubnice pozyskały sprzęt na kwotę ok. 204 226,00 zł z dofinansowaniem w/w instytucji na kwotę 173 031 00 zł, Gmina Łubnice w kwocie 24 876,00 zł. przy udziale środków własnych OSP w wysokości 6 319,00 zł.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej a także Wójt Gminy Łubnice Michał Pazek, Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach Marian Baniak oraz Honorowi Prezesi jednostek OSP z terenu Gminy Łubnice.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.