Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Written by admin, 25 marca, 2011

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Łubnice z/s Urząd Gminy, 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego,

tel. (062)78 47 027ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kadr, ochrony zabytków i współpracy z organizacjami pozarządowymi (w wymiarze pełnego etatu).

 

1. Wymagania niezbędne:


–  obywatelstwo polskie
–  wykształcenie wyższe,
–  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
–  znajomość przepisów prawa, a przede wszystkim: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawa o systemie oświaty i karta nauczyciela, ustawa o ochronie zabytków , ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prawa o stowarzyszeniach, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

2. Wymagania dodatkowe:

– preferowane wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub prawniczym,
– mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
– znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
– znajomość języka obcego,
– odpowiedzialność, dokładność, sumienność,
– umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu,
– komunikatywność, dyspozycyjność i otwartość,
– biegła obsługa komputera i programów (WORD, EXCEL) oraz urządzeń biurowych,

– prawo jazdy kategorii „B”

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z oświatą należących do kompetencji gminy

– prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy
– wykonywanie powierzonych czynności i zadań: sumiennie, sprawnie, bezstronnie, w tym innych zleconych przez Wójta.
– stałe pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
– współpraca z poszczególnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie przygotowywania projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
– prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy,
– przygotowywanie projektów planów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
– opracowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
– prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

– prowadzenie spraw związanych z obiektami zabytkowymi na terenie gminy – gminna ewidencja zabytków,

– zachowanie tajemnicy służbowej,

 

3. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny, CV,
– kopie dokumentów: świadectw pracy, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz kopia dowodu osobistego,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– wszystkie dokumenty wymienione powyżej winny być podpisane czytelnie przez składającego ofertę

 

4. Inne informacje:

Oferty należy składać do dnia 18 kwietnia 2011r. w SEKRETARIACIE Urzędu Gminy w Łubnicach do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko ds. oświaty, kadr, ochrony zabytków i współpracy z organizacjami pozarządowymi ” osobiście lub pocztą na adres Urząd Gminy w Łubnicach, 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
I – etap konkursu – sprawdzanie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.
Złożone oferty będą badane pod kątem kompletności i spełnienia wymagań formalnych niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.
II – etap konkursu – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty zostaną zniszczone komisyjnie.
Z regulaminem naboru kandydatów można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Łubnicach w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.
Informacja o liście kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu oraz wyniki naboru będą ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubnice www.bip.lubnice.akcessnet.net.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane w KRK oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).
Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienia po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.

 

Wójt Gminy Łubnice

-Henryk Ciosek-

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.