Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

Written by admin, Lipiec 31, 2018

Wójt Gminy Łubnice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

w Urzędzie Gminy w Łubnicach

ul. Gen. W. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1260.);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, rachunkowość;
 7. umiejętność obsługi komputera, programów: word, excel i urządzeń biurowych.

II.Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu:
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa – Kodeks pracy,
 • ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa – Karta Nauczyciela,
 • ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. znajomość obsługi programu „Płatnik”;
 3. znajomość obsługi programu „Kadry i płace”;
 4. ukończone szkolenia/kursy w zakresie kadr i płac;
 5. samodzielność, sumienność, rzetelność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

Prowadzenie spraw w zakresie płac i ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

 1. sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników urzędu, konserwatorów wodociągów, konserwatorów oczyszczalni ścieków i innych podległych jednostek organizacyjnych;
 2. sporządzanie list wypłat jubileuszowych i prowadzenie w tym zakresie wymaganej dokumentacji;
 3. sporządzanie i rozliczanie wypłat z tytułu umów zleceń;
 4. współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw płacowych;
 5. rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników;
 6. sporządzanie przelewów wynagrodzeń;
 7. wydawanie i sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 8. sporządzanie przelewów potrąceń z wynagrodzeń (składek CU, składek PZU, zajęć komorniczych, zajęć alimentacyjnych);
 9. sporządzanie przelewów podatku dochodowego od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych;
 10. sporządzanie przelewów składek ubezpieczeń społecznych i przelewów refundacyjnych tych składek dla poszczególnych jednostek organizacyjnych urzędu gminy;
 11. praca w programie „Płatnik” (zgłoszenie i wyrejestrowanie pracowników, członków rodzin, rozliczanie składek, sporządzanie i wydawanie RMUA), wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
 12. prowadzenie kart wynagrodzeń;
 13. prowadzenie kart zasiłkowych, rozliczanie zwolnień lekarskich;
 14. sporządzanie miesięcznych rozliczeń z PUP osób zatrudnionych sezonowo, w ramach współpracy z PUP;
 15. sporządzanie miesięcznych deklaracji składek ubezpieczenia w PZU i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, sporządzanie rocznych deklaracji ZUS – IWA;
 16. sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT 4R, sporządzanie deklaracji PIT o uzyskanych przez podatników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT 11;
 17. sporządzanie zaświadczeń do ZUS o wynagrodzeniu i zatrudnieniu RP-7, dla pracowników, którzy uzyskali status emeryta;
 18. wyliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli wg awansu zawodowego;
 19. sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli;
 20. współpraca z komornikami sądowymi i skarbowymi w sprawach zajęć wynagrodzeń pracowników;
 21. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 22. przestrzeganie obiegu dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją;
 23. przygotowywanie niezbędnych materiałów i opracowań dla potrzeb Rady Gminy i jej organów;
 24. rejestrowanie danych w systemie kadrowo-płacowym;
 25. współpraca z innymi instytucjami;
 26. udział w posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Gminy w Łubnicach.

IV.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko pracy usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, I piętro, brak windy – budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd na parter budynku).
 2. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.
 3. Praca biurowa (siedząca), przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2018 r.

V.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Łubnicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu czerwcu 2018 roku wynosił poniżej 6%.

VI.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączeniu);
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje;
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń);
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celow rekrutacji (wzór w załączeniu).

Wszytkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: „za zgodność z oryginałem oraz podpis i data”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych” w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach – sekretariat (I piętro); lub

2) pocztą na adres: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice; lub

3) dopuszcza się składanie aplikacji drogą elektroniczną pod warunkiem, że aplikacja opatrzona jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Poprzez terminowe złożenie oferty należy rozumieć datę faktycznego wpływu aplikacji do siedziby Urzędu Gminy w Łubnicach, a nie datę stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Nabór ma charakter II –etapowy.

I etap – Ocena formalna złożonych aplikacji.

II etap – Test i rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu naboru zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu, w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Łubnicach.

Łubnice, dnia 31 lipca 2018 roku

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice

 

Do pobrania:

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Oświadczenie kandydata-zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 5. Klauzula informacyjna

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455