Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępca Skarbnika Gminy

Written by admin, Lipiec 31, 2018

Wójt Gminy Łubnice

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca Skarbnika Gminy

w Urzędzie Gminy w Łubnicach

ul. Gen. W. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 5. posiada znajomośc języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków zastępcy skarbnika;
 6. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 1. doświadczenie zawodowe zgodnie z rozdziałem I pkt 8 a) i b) niniejszego regulaminu;
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jst, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państwa członkowskich Europejksiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

II.Wymagania dodatkowe:

 1. biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów księgowości budżetowej;
 2. dyspozycyjność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole, samodzielność, sumienność, dokładność, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 1. nadzór nad przebiegiem i rozliczenie inwentaryzacji w zakresie mienia gminy;
 2. zastępowanie Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności;
 3. wykonywanie czynności Skarbnika w oparciu o upoważnienia Skarbnika wynikające z ustawy o finasach publicznych;
 4. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – koordynacja ze stanowiskami merytorycznymi urzędu w przygotowaniu dokumentacji w zakresie pozyskiwania dla gminy środków pozabudżetowych;
 5. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły, GOPS, instytucja kultury) w sprawie efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych z: instytucji rządowych – resortowych, instytucji samorządowych – urząd marszałkowski, starostwa, organizacji pozarządowych, fundacji itp.;
 6. przygotowanie i realizacja wniosków w sprawie pozyskiwanych środków zewnętrznych w zakresie kompetencji gminy (unijnych i krajowych);
 7. prowadzenie rozliczeń, sprawozdań i archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami;
 8. całość spraw związanych z prowadzeniem zamówień publicznych realizowanych przez gminę;
 9. koordynacja zadań w zakresie współpracy z podmiotami pożytku publicznego;
 10. inne prace zlecone przez Wójta i Skarbnika.

IV.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko pracy usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, I piętro, brak windy – budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd na parter budynku).
 2. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.
 3. Praca biurowa (siedząca), przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2018r.

V.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Łubnicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu czerwcu 2018 roku wynosił poniżej 6%.

VI.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączeniu);
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dodatkowo w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia);
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 7. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finasów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór w załączeniu).

Wszytkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: „za zgodność z oryginałem oraz podpis i data”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępca Skarbnika Gminy” w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach – sekretariat (I piętro); lub

2) pocztą na adres: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice; lub

3) dopuszcza się składanie aplikacji drogą elektroniczną pod warunkiem, że aplikacja opatrzona jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Poprzez terminowe złożenie oferty należy rozumieć datę faktycznego wpływu aplikacji do siedziby Urzędu Gminy w Łubnicach, a nie datę stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Nabór ma charakter II –etapowy.

I etap – Ocena formalna złożonych aplikacji.

II etap – Test i rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu naboru zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu, w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Łubnicach.

Łubnice, dnia 31 lipca 2018 roku

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice

Do pobrania:

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Oświadczenie kandydata-zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne_Zastępca Skarbnika Gminy
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA