Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2022r.

Written by Administrator, 4 sierpnia, 2022

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327) zwanej dalej „ustawą”, Wójt Gminy Łubnice zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „kandydatami” na członków komisji konkursowej w 2022 roku, oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ww. ustawy.

2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie Gminy Łubnice zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,

 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym  oraz ustawy o finansach publicznych,

 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje.

 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.

 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione ww. ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy  Łubnice w drodze zarządzenia,

 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas zgodnie z art.15 ust. 2d ustawy komisja konkursowa będzie działała bez ich udziału,

 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2022 roku, komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy będzie działać bez ich udziału.

 IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały określone w Rozdziele 12 Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 V. Termin składania zgłoszeń:

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać w terminie do 11 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00.

Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem na adres:

Urząd Gminy Łubnice

ul. gen. Sikorskiego 102,

98-432 Łubnice

fax: 62 78 47 015

e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Łubnice.
O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 12.08.2022r.

Załącznik:

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.