Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Written by Administrator, 27 lipca, 2020

WOŹNEGO-KONSERWATORA-PALACZA CO

Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi: woźny – konserwator – palacz CO-(wymiar czasu pracy: pełen etat od dnia 01 września 2020 r.)

1.Wymogi i zakres obowiązków dotyczących stanowiska woźny-konserwator- palacz CO:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • otwieranie budynku szkoły i bram,
 • opieka nad czystością boiska, terenu szkolnego (zamiatanie, odśnieżanie zimą), wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynków oraz poprawą funkcjonalności i estetyki  terenu zielonego
 • dbałość o ład i porządek oraz higienę na terenie wszystkich pomieszczeń szkolnych,
 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie wokół szkoły i w budynkach szkolnych
 • dbanie o stan techniczny sprzętu szkolnego (systematyczne kontrolowanie sprzętu i bieżąca naprawa uszkodzeń),
 • współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
 • wykonywanie prac awaryjnych na terenie szkoły powstałych z różnych przyczyn
 • opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi, łącznie ze sprzętem p.poż.
 • wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrektora szkoły,
 • umiejętność obsługi pieca CO, mile widziane kwalifikacje do obsługi pieca.

2. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność, punktualność
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

3. Oferta kandydata powinna zawierać:

a)     podanie o przyjęcie do pracy,
b)    Curriculum Vitae,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
d)     oświadczenie kandydata o niekaralności,
e)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
f)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m)

g) oświadczenie kandydata w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego  oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko WOŹNY-KONSERWATOR-PALACZ CO” osobiście  w Zespole Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, ul. Leśna 1,  (sekretariat)  lub przesłać listownie na adres:

Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

98-432 Łubnice, ul. Leśna 1
w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 roku  do godz.12.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach (data wpływu do sekretariatu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

5.  Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

/-/ mgr inż. Krystyna Pastucha

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.