Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

OBWIESZCZENIE Znak: 6220.2.40.2016-19

Written by Administrator, Czerwiec 3, 2019

Wójt Gminy Łubnice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 03 czerwca 2019 r., na wniosek Pana Ryszarda Duszyńskiego, wydana została decyzja znak: 6220.2.39.2016-19 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, pok. 3 w godzinach pracy Urzędu.

 

Data publicznego obwieszczenia: 03.06.2019 r.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK