Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie Wójta Gminy

Written by admin, Maj 6, 2019

Łubnice, dnia 06.05.2019r.

Znak: 6220.1.2.2019

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 roku, poz.2081 z poźn. zm.), zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2019r. wpłynął wniosek Pana Łukasza Nowak, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.04.2018 r. w imieniu Inwestora – Ryszarda Duszyńskiego, Wójcin, ul. Wieluńska 16, 98-432 Łubnice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Łubnice, zaś organami biorącymi udział w uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od chwili zamieszczenia obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 pok. 3 w godzinach pracy Urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łubnice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Data publicznego obwieszczenia: 06.05.2019 r.

Zamieszczono:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej,
  2. strona internetowa Urzędu Gminy w Łubnicach,
  3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach,
  4. miejsce planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń Sołectwa Wójcin,
  5. EWE24

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK