Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.07.2019 r. znak: 6220.1.23.2019

Written by Aleksandra Strąg, Lipiec 31, 2019

Łubnice, dnia 31.07.2019 r.

Znak: 6220.1.23.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

  • Wyznacza nowy termin rozpatrzenia wniosku w terminie nie późniejszym niż do 15.11.2019 r.

W toku prowadzonego postępowania na wniosek z dnia 15.04.2019 r. Pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Inwestora, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice, w związku z pismem:

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie znak: PPIS.ZNS-470/2-2/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wezwania do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, znak: WOOŚ.4221.76.2019.MPr.2/PJe z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wezwania do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, znak: PO.RZŚ.436.48.2019.AO z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wezwania do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień do informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– Marszałka Województwa Łódzkiego, znak: RŚVI.7220.29.2019.EŁ z dnia 26.07.2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego przewidywanego terminu na wydanie opinii do dnia 11.10.2019r.,
Wójt Gminy Łubnice pismem z dnia 10.07.2019 r., znak: 6220.1.11.2019 wezwał Pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Inwestora, do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia (tj. 15.11.2019 r.) jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy, w tym dokonywanych przez stronę uzupełnień raportu. Termin uwzględnia okres przygotowywania uzupełnienia raportu, okres przeznaczony na pracę operatora pocztowego i okres przeznaczony na analizę materiału dowodowego i przygotowanie rozstrzygnięcia.

Data publicznego obwieszczenia: 31.07.2019 r.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK