Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Written by Administrator, Kwiecień 30, 2018

OBWIESZCZENIE

Znak: 6220.1.18.2018

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.) w związku 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668 m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1 (obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice (Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice),

Zawiadamia, że:

  • Wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy w terminie nie późniejszym niż do 31.07.2018 r.

W toku prowadzonego postępowania na wniosek z dnia 02.03.2018 r. Państwa Agnieszki i Antoniego małż. Fojtar w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668 m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1 (obręb Dzietrzkowice położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice (Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice), Wójt Gminy Łubnice

zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) w dniu 20.04.2018 r. przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Łódzkiego uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostarczone przez Wnioskodawcę w celu uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

W dniu 19.04.2018 r. do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęło zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.RZŚ.436.53.2018.WPr z dnia 11.04.2018 r. o przedłużeniu terminu wydania uzgodnienia do dnia 11.05.2018 r. z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy. Wójt Gminy Łubnice do dnia dzisiejszego nie uzyskał również wymaganych obowiązującymi przepisami uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

Biorąc pod uwagę powyższe Wójt Gminy Łubnice informuje, że sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie po otrzymaniu w/w uzgodnień, jednak w terminie nie dłuższym niż do 31.07.2018 r. Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455