Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Written by Administrator, Kwiecień 23, 2018

OBWIESZCZENIE

Znak: 6220.2.34.2016-17-18

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.) w związku 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

  • Wyznacza nowy termin uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 29.06.2018 r.
  • Wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy w terminie nie późniejszym niż do 31.08.2018 r.

W toku prowadzonego postępowania na wniosek z dnia 11.05.2016 r. Pana Ryszarda Duszyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice, w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 24 listopada 2017 r., znak: SKO.4161/39-51/17 Uchylającą decyzję Wójta Gminy Łubnice z dnia 28 lipca 2017 r., znak: 6220.2.2016-17 i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, Wójt Gminy Łubnice pismem z dnia 25.01.2018 r., znak: 6220.2.29.2016-17-18 oraz pismem z dnia 26.02.2018 r., znak: 6220.2.32.2016-17-18 wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 16.04.2018 r. do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęło pismo Pana Ryszarda Duszyńskiego z dnia 16.04.2018 r. o przedłużenie terminu wyznaczonego wezwaniami Wójta Gminy Łubnice, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, do 30.06.2018 r.

Mając na uwadze, że termin wskazany w wezwaniu jest terminem możliwym do przesunięcia oraz fakt skomplikowanej materii przedmiotowej sprawy, a także trudności podmiotu planującego przedmiotowe przedsięwzięcie w uzupełnieniu raportu, Wójt Gminy Łubnice wyznaczył nowy termin uzupełnienia w/w raportu, do dnia 29 czerwca 2018 r. (z uwagi na fakt, że 30 czerwca 2018 r. to sobota).

Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia (tj. 31.08.2018 r.) jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy, w tym dokonywanych przez stronę uzupełnień raportu. Termin uwzględnia okres przygotowywania uzupełnienia raportu, okres przeznaczony na pracę operatora pocztowego i okres przeznaczony na analizę materiału dowodowego i przygotowanie rozstrzygnięcia.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455