Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

OBWIESZCZENIE RI.6220.1.48.2019-2021

Written by Administrator, 5 marca, 2021

OBWIESZCZENIE

Łubnice, dnia 05.03.2021 r.

Znak: RI.6220.1.48.2019-2021

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w dniu 09.10.2019 r. wydał postanowienie znak: PO.RZŚ.436.48.2019.AO oraz pismo znak PO.RZŚ.43648.2019.AO z dnia 19.11.2019r.
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 18.11.2019r. wydał postanowienie znak WOOŚ.4221.76.2019.PJe.6
  • Marszałek Województwa Łódzkiego Departament Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydał postanowienie znak : RŚVI.7220.29.2019.EŁ w dniu 30.09.2020r.
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie z dnia 03.12.2019 znak: PPIS.ZNS-470/2-2/19 podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w wydanej w dniu 02.10.2019r.opinii znak PPIS.ZNS-470/2-2/19

Uzasadnienie

Organami biorącymi udział w uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęły opinie, uzgodnienia i postanowienia wszystkich organów właściwych do wydania i dokonania uzgodnień tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Łubnice informuje o możliwości zapoznania się z ww. dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 pok. 2 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu 62 78 47025 w godzinach pracy Urzędu i po wyznaczeniu przez pracownika godziny przyjścia do urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją.

W związku z panującą sytuacja epidemiologiczną w kraju związaną z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COv-2, kontakt w urzędzie jest ograniczony i możliwość zapoznania się z dokumentacja musi odbywać się przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych ( pojedyncze wizyty w urzędzie, obowiązek noszenia maseczek ochronnych i dezynfekcji rak przy wejściu do urzędu, umawianie wizyty telefonicznie na określony dzień )

Data publicznego obwieszczenia: 05.03.2021 r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego doręczenie uznaje się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.