Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie

Written by admin, Marzec 9, 2018

Łubnice, dnia 09.03.2018 r.

Znak: 6220.1.2.2018

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 02 marca 2018 r. wpłynął wniosek Państwa Agnieszki i Antoniego małż. Fojtar, zam. Dzietrzkowice, ul. Tysiąclecia 70, 98-432 Łubnice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668 m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1 (obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Łubnice, zaś organami biorącymi udział w uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od chwili zamieszczenia obwieszczenia na stronie Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 pok. 9 w godzinach pracy Urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łubnice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.