Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

OBWIESZCZENIE 2/2013

Written by admin, 16 sierpnia, 2013

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2012r. wpłynął wniosek Pana Jana Mączka reprezentującego Firmę JMM Sp. z o.o. ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 0,8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek numer ewid, 43/1, 43/2 (obręb Łubnice) położonych w miejscowości Łubnice, gm. Łubnice.

Mając na uwadze, postanowienie z dnia 28.09.2012r. znak: 6220.2^4.2012 i odpowiednie opinie, które nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Łubnice, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 16.08.2013r. do 09.09.2013r. w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 pok. 9 w godzinach pracy Urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łubnice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zamieszczono:

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach

2. strona internetowa Urzędu Gminy w Łubnicach

3. a/a

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.