Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie

Written by Administrator, 9 marca, 2021

Łubnice, dnia 09.03.2021 r.

Znak: 6220.1.50.2019-2021.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

  • Wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy w terminie nie późniejszym niż do 30.04.2021 r.

W toku prowadzonego postępowania na wniosek z dnia 15.04.2019 r., Inwestora Pana Ryszarda Duszyńskiego reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Łukasza Nowaka, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Inwestora, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice, wyznaczono nowy termin rozpatrzenia sprawy w terminie nie późniejszym niż do 30.04.2021 r. Przedłużenie terminu wskazane w sentencji uzasadnienia spowodowane jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy, w związku z pismem:

:

  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 09.10.2019 r. – postanowienie znak: PO.RZŚ.436.48.2019.AO oraz pismo znak PO.RZŚ.43648.2019.AO z dnia 19.11.2019r.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18.11.2019r. – postanowienie znak WOOŚ.4221.76.2019.PJe.6
  • Marszałka Województwa Łódzkiego Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – postanowienie znak : RŚVI.7220.29.2019.EŁ z dnia 30.09.2020r.
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie z dnia 03.12.2019 znak: PPIS.ZNS-470/2-2/19 – podtrzymanie stanowiska wyrażonego w wydanej w dniu 02.10.2019r.opinii znak PPIS.ZNS-470/2-2/19 .

co pozwoli na przygotowanie oraz wydanie przez organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin uwzględnia także okres przeznaczony na pracę operatora pocztowego.

Data publicznego obwieszczenia: 09.03.2021 r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego doręczenie uznaje się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.